Gelderland betrokken bij dijkbeschermingsproject Maas

Gelderland werkt met verschillende organisaties aan het project Lob van Gennep. Dat betreft de versterking van verschillende dijken en verruiming van de Maas in Limburg. We zijn hierbij betrokken omdat deze rivier stroomafwaarts naar Gelderland stroomt.

Afgelopen zomer waren ernstige overstromingen in Duitsland, België en Limburg. Met het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wil ons land zich onder meer beschermen tegen toekomstige extreme buien en langdurige droogte. Om dat te bewerkstelligen in de Limburgse Maasvallei wordt er binnenkort een bestuursovereenkomst gesloten, voor het hoogwaterbeschermingsproject Lob van Gennep (gebied tussen Gennep en Mook). Dat zijn afspraken tussen het Rijk, provincies Limburg, Noord-Brabant, Waterschappen Limburg en Aa en Maas & gemeenten Gennep en Mook en Middelaar. Ook Gelderland gaat dit ondertekenen.

De Gelderse betrokkenheid is gericht op het verbeteren van de waterbergende functie van de Maas, zodat bij extreem hoogwater een lagere waterstand wordt gerealiseerd stroomafwaarts. Gelderland draagt financieel bij aan een onderzoek naar de gewenste maatregelen.

De samenwerkende overheden hebben verschillende opties onderzocht om de Lob van Gennep en het benedenstroomse deel van de Maas te beschermen. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu een voorkeusbeslissing genomen, het zogeheten Reguliere dijken-alternatief. Vandaag wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Provincie Gelderland geeft met de deelname aan dit Limburgse project een bestuurlijk signaal af. Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “We werken samen met onze partners over provinciegrenzen heen, aan waterveiligheid op de Maas. We kijken dus verder dan alleen ons Gelders water. Nationaal hebben we bredere waterafspraken gemaakt en we werken samen aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater, ingesteld naar aanleiding van de aangrijpende calamiteiten in Zuid-Nederland en onze buurlanden.”

Belangstellenden kunnen meer informatie (maatregelenkaart, MER-rapportage etc) over Lob van Gennep downloaden via deze link.

De Limburgse dijkversterkingswerkzaamheden beginnen in 2024.