Begroting gemeente Lochem 2020: financiële tegenwind motiveert tot harder trappen

Lochem – Veel gemeenten kampen met financiële tegenwind. Toch weet de gemeente Lochem door harder te trappen ruimte te maken voor nieuw beleid. Daarmee investeert de gemeente in de toekomst en blijven bestaande ambities in stand. In de kadernota leek de gemeente voor 2020 € 1,2 miljoen uit de algemene reserve nodig te hebben om de begroting sluitend te krijgen. Nu blijkt € 800.000 voldoende. Vanaf 2021 is er een begrotingsoverschot.

De verwachting is wel dat de kosten zullen stijgen. Onder andere voor bestrijding van eikenprocessierups en Japanse duizendknoop, voor scholenbouw en voor de bezetting van ‘t Baken. Het positieve meerjarige saldo is dan ook meer dan nodig om deze kosten te dekken. Het college maakt deze bedragen en de daarbij behorende keuzes concreet in de kadernota 2021.

Het college houdt ambities uit collegeprogramma overeind
Het collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem Inspireert!’ is door en voor inwoners gemaakt. Het is het college dus veel waard om de vijf thema’s uit het programma samen met inwoners te blijven oppakken. Denk daarbij aan een extra slag op het onderhoud in de openbare ruimte, de herinrichting van de binnenstad van Lochem, de aanpak van eenzaamheid (ontmoetingsinitiatieven), het actieplan biodiversiteit, de omschakeling naar nieuwe energiebronnen en het doorontwikkelen van het Agro Innovatie Centrum.

OZB en afvalstoffenheffing omhoog
Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “Jarenlang heeft de gemeente de stijging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) en afvalstoffenheffing tot een minimum weten te beperken. Maar gezien de huidige ontwikkelingen vindt ze het gerechtvaardigd in 2020 de OZB met € 13 per jaar per huishouden extra te verhogen. Inwoners krijgen ook te maken met een stijging van de afvalstoffenheffing. Elk huishouden gaat gemiddeld € 40 per jaar meer betalen. Dat is een direct gevolg van onder meer een hogere prijs voor de verwerking van restafval en plastic, metaal en drankpakken”.

Noodklok geluid bij partners, VNG en Rijk
Om stijgende kosten te kunnen opvangen, spreekt de gemeente Lochem partners zoals VNOG, ODA, PlusOV en Tribuut aan. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “Het kan niet zo zijn dat alleen de gemeente de hogere kosten opvangt: samen staan we daarvoor aan de lat”. Ook blijft de gemeente via de VNG bij het Rijk aandacht vragen voor financiële compensatie en een blijvende oplossing voor de tekorten op jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Groot Wesseldijk: “Het Rijk houdt geld over en praat over meer koopkracht voor iedereen. Maar bij de overheveling van taken naar de gemeenten levert ze te weinig budget. Veel gemeenten moeten maatregelen nemen zoals een verhoging van de OZB en soms pijnlijke bezuinigingen. Uiteindelijk verandert het koopkrachtplaatje voor inwoners dus niet”.

Begrotingsapp
De begroting is in te zien via www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financien. Daar is rond 11 oktober ook de begrotingsapp te vinden. Dat is een interactieve webapplicatie, waarmee snel en gemakkelijk de begroting te lezen is.

Besluitvorming
De raad beslist op maandag 11 november 2019 over de voorstellen van het college voor de begroting 2020.