Gemeentebelangen, VVD en Meedenken met Lochem presenteren coalitieakkoord gemeente Lochem

Anja Rouwenhorst, Ria Leliveld en Renske Dragt, fractievoorzitters van Gemeentebelangen, VVD en Meedenken met Lochem presenteren op 24 mei 2022 het coalitieakkoord 2022-2026.

De titel geeft aan hoe de partijen in verbinding met de samenleving doelen willen bereiken. Wat zij willen bereiken, is uitgewerkt in 3 opgaven: Wonen, Samenleven en Werken.

Lochem is een mooie gemeente waar inwoners trots op zijn. Dat willen de partijen graag zo houden. Daarnaast wil de coalitie passende invulling geven aan actuele vraagstukken zoals de woningmarkt, de energietransitie en behoud van zorg. Het nieuwe college wordt gevraagd deze hoofdlijnen te vertalen in een uitvoerbaar collegeprogramma En een investeringsprogramma.

Wonen
Dit thema gaat over woningbouw. Over groen en een duurzame inrichting. En over beschikbaarheid van betaalbare duurzame energie.

Woningbouw
De woningmarkt staat onder grote druk. Het doel is snel en betaalbaar bouwen en  Het college wordt gevraagd op zo snel mogelijk de kernvisies wonen vast te stellen en te onderzoeken waar snel met bouwen kan worden gestart. De partijen willen hierbij de inwoners zo goed mogelijk betrekken.

Groen en een duurzame inrichting
Bij alle ruimtelijke plannen wil de coalitie een verband leggen tussen groen bodem en water. Dit kan gaan over plannen voor het landschap, woningbouw of de openbare ruimte. Steeds staat centraal hoe plannen zo goed mogelijk bijdragen aan een duurzame inrichting, klimaat en biodiversiteit.

De coalitie wil het vele groen in de kernen en het buitengebied versterken. Ook willen de partijen innovatie aanwakkeren in de landbouw, bodembeheer en watersystemen. Een ander belangrijk speerpunt is een betere kwaliteit van de openbare ruimte. Kerngericht werken krijgt een impuls.  

Energie- en warmtetransitie
De coalitie sluit aan bij de landelijke doelstelling klimaatneutraal te zijn in 2050. Bij alle uitvoering kijkt de coalitie naar waar de energie zit in de kernen en bij particulieren.

Kleine initiatieven waar mensen enthousiast van worden, kunnen vliegwiel zijn voor grotere ontwikkelingen. Hogere windmolens komen er alleen met aantoonbaar breed draagvlak. Ook in situaties waarin de gemeente er niet volledig meer over gaat, laten de partijen het eigen Lochemse geluid horen bij provincie of rijk.

Samenleven
Dit gaat over kwaliteit van zorg en leven in Lochem in de volle breedte. Het uitgangspunt is doen wat nodig is, zodat elke inwoner kan meedoen in de samenleving. Veel kan op eigen kracht en door naoberschap te stimuleren. Waar nodig is specialistische hulp beschikbaar. De menselijke maat staat centraal in de dienstverlening.

Problemen helpen voorkomen, zoals toename van schulden, blijft belangrijk. Ook de door het kabinet aangekondigde hervorming van de jeugdzorg en het in stand houden van zorg vragen aandacht. De partijen kijken kritisch naar de kwaliteit van zorg. Kan het ook anders om kosten te beheersen of kwaliteit te verbeteren?

Vervoer is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen. Om de mobiliteit te vergroten sluit de coalitie graag aan op bestaande initiatieven en verkent ze nieuwe vormen. Lokaal en in de regio. Sport, cultuur, verenigingsleven en evenementen zorgen ervoor dat mensen kunnen genieten en ontmoeten. En vergroot de aantrekkingskracht van bedrijven en de toeristische sector. De coalitie wil een vervolg geven aan het uitvoeringsplan Kijk op cultuur.

Werken
Deze coalitie blijft investeren in de vrijetijdseconomie. En wil een gemeente zijn waar je graag werkt en onderneemt. Onder meer door ondernemen dichtbij kernen mogelijk te maken. En door actiever de weg te wijzen bij verduurzaming en de energietransitie. Ook willen de partijen bevorderen dat  beroepsopleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt alle sectoren. Van de maak-industrie tot zorg en van horeca tot landbouw.

Ook een gezonde agrarische sector draagt bij aan Lochem als toeristische trekpleister. Het belang van de sector krijgt meer aandacht. De sector kan rekenen op ondersteuning als zij door landelijke regelingen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen.

De coalitie ziet potentie om naast wandelgemeente, uiteindelijk in 2026 ook fietsgemeente van Nederland te worden. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven wordt promotie actief opgepakt. Vanuit de kracht van wat Lochem onderscheidend en uniek maakt.

Raadsvergadering
De coalitie en het akkoord kwamen tot stand onder begeleiding van formateur Jan Bart Wilschut. Tijdens een extra raadsvergadering op maandag 30 mei presenteren de fractievoorzitters het definitieve akkoord aan de raad. Aansluitend is er ruimte voor debat. Dan is ook de voordracht van de 4 kandidaat-wethouders. Dit zijn Marja Eggink (Gemeentebelangen), Wendy Goodin (Gemeentebelangen), Eric-Jan de Haan (VVD) en Lex de Goede (Meedenken met Lochem).

De oppositiepartijen reageerden al op het concept-coalitieakkoord. Zij kregen tijdens de raadsvergadering van 9 mei de kans om te reageren en vragen te stellen. In aanloop naar een definitief akkoord.