Begroting 2024 in teken van investeren in de toekomst gemeente Lochem

Lochem – Voor de komende jaren laat de begroting overschotten zien: de gemeente houdt dan dus geld over. Toch is dit geen luxe. Het college is druk aan de slag met nieuwe plannen. Daarbij moet het verschillende uitdagingen het hoofd bieden. De eerste weerslag daarvan staat in de begroting voor 2024.

Thema: klimaat en energie
In de begroting staat wat het college gaat doen vanuit de kadernota. Er staat in welke besluiten zijn genomen. En wat de uitvoering gaat kosten. Daarbij presenteert het college een eerste aanzet voor een thematische invulling. Als eerste is het thema ‘klimaat en energie’ uitgewerkt. Een klimaatneutraal 2050, minder energieverbruik, klimaatverandering, een klimaatbestendige openbare ruimte en verduurzaming van gemeentelijke gebouwen raken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Zo willen we de grip en focus op maatschappelijke thema’s vergroten. Want de huidige tijd kenmerkt zich door stevige opgaven. Daaronder vallen bijvoorbeeld huisvesting van ontheemden en statushouders, duurzame landbouw, bestaanszekerheid en leefbaarheid.

Flinke investeringen
Wethouder Lex de Goede: “Als we een doorkijkje geven naar de komende jaren, dan kunnen we financieel gezien tegen een stootje. Toch groeien ook in Lochem de bomen niet tot in de hemel en moeten we keuzes maken. Dit najaar geven we verder richting aan onze keuzes. Dat vertaalt zich de komende jaren in flinke investeringen. Denk aan huisvesting voor vluchtelingen en ontheemden, de accommodaties in Gorssel alsmede de zwembaden in Almen en Gorssel en De Beemd. Een aantal van die uitgaven is noodzakelijk en hoog. Want deze voorzieningen zijn aan groot onderhoud of vernieuwing toe”.

Begrotingsapp
De begroting is vanaf 6 oktober via de begrotingsapp in te zien op www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financien. De begrotingsapp is een interactieve webapplicatie, waarmee snel en gemakkelijk de begroting te lezen is.

Besluitvorming
De begroting 2024 is geagendeerd voor de raadsvergadering van maandag 30 oktober 2023.