Beperkte Lochemse kadernota 2023: Met ruimte voor eigen keuzes nieuw college

Lochem – De kadernota voor 2023 is bekend. De kadernota is een eerste aanzet tot de begroting. In deze kadernota staat alleen het hoognodige aan nieuw beleid, omdat erop dit moment nog geen nieuw college is. Dat nieuwe college, en uiteindelijk de gemeenteraad, heeft de ruimte nodig voor eigen afwegingen. Daar komt bij dat er pas over enkele maanden meer zicht is op de (meerjarige) financiële ontwikkelingen vanuit het Rijk voor de portemonnee van alle gemeenten. Het college heeft de kadernota aan de raad aangeboden.

Met deze beperkte kadernota wil het demissionair college een solide basis bieden aan het nieuwe college. En het ruimte geven om keuzes te maken. Wethouder Robert Bosch: “De afgelopen periode hebben we veel bereikt voor onze inwoners. Het college voerde de ambities uit het collegeprogramma uit en deed zelfs meer. We zijn er trots op dat dit ondanks corona allemaal gelukt is.”

Voorstellen voor nieuw beleid
Het college neemt de volgende voorstellen wel al op in de kadernota en reserveert daar dus in ieder geval geld voor: het mobiliteitsplan, Schouwburg Lochem, nieuwbouw Vullerschool  en de Rank (op basis van het Integraal Huisvestingsplan IHP), Stolpersteine en Westerborkproject.

Onzekere tijden
Deze kadernota komt tot stand in een onzekere tijd. Zo heeft de inval in Oekraïne een enorme impact. In de eerste plaats vanwege het menselijk leed. Voor opvang van vluchtelingen in onze gemeente doen we wat we kunnen. Onze waardering is groot voor het harde werken en de inzet van inwoners en onze organisatie op dit vlak. Verder veroorzaken stijgende energiekosten en inflatie steeds meer problemen. Landelijk, maar ook in elke gemeente moeten we daarop een antwoord zien te vinden. Er is ook onzekerheid over of we de coronacrisis achter ons hebben kunnen laten. En over de rijksinkomsten. Het regeerakkoord Rutte IV reserveert extra geld voor gemeenten. Dit loopt via het Gemeentefonds. Maar in 2026 is dit ten opzichte van 2022-2025 fors minder. Dit maakt het opstellen van een structureel sluitend perspectief moeilijker. De verwachting is dat er met de komende meicirculaire van het Gemeentefonds meer duidelijkheid komt. Hoeveel we daadwerkelijk ontvangen van het Rijk, en of dit voldoende is voor de grote opgaven waar we als gemeente voor staan, moet de toekomst uitwijzen.

Informatieavonden en besluitvorming
Om zich voor te bereiden op de kadernota 2023 gaat de gemeenteraad met inwoners en organisaties in gesprek. De raadsleden horen graag welke ideeën inwoners willen meegeven. Er is daarom een informatiemarkt op 31 mei. Tijdens de Politieke Avond op dinsdag 7 juni is er een beeldvormende tafel over de kadernota. De meningvormende tafel is op 20 juni. Tijdens de Politieke Avond op 4 juli neemt de raad een besluit. De kadernota is te vinden op www.lochem.nl en via https://lochem.begrotingsapp.nl/