Provinciale Staten besluiten over windpark IJsselwind

Op 11 mei besluiten Provinciale Staten over het coördinatiebesluit Windpark IJsselwind Zutphen en een wijziging in de provinciale regelgeving i.v.m de Wet open overheid (Woo). Daarnaast staat de financiële koers voor OV-concessies in Gelderland op de agenda. Ook spreken de Staten over kernenergie in de energiemix. Voorafgaand aan de Statenvergadering is er voor inwoners mogelijkheid om in gesprek te gaan met Statenleden tijdens de Open agenda. Zowel de Statenvergadering als de Open agenda vinden fysiek plaats in het Huis der Provincie. De publieke tribune en de perstribune zijn open.

OV-concessies Arnhem-Nijmegen, Veluwe Zuid en Valleilijn
Het Openbaar Vervoer (OV) in Gelderland staat onder druk. Door de coronapandemie en de hoge brandstofprijzen lopen de kosten voor het OV in Gelderland op. De verwachting is dat dit de komende jaren doorzet. Dit heeft tot gevolg dat de structurele kosten voor het OV voor de provincie Gelderland stijgen indien de provincie de bereikbaarheid van de Gelderlanders op het niveau van voor de coronapandemie wil houden. Er moeten meerdere concessies in Gelderland op korte termijn opnieuw aanbesteed worden. Aan een nieuwe concessie kleven voor vervoerders op dit moment grote risico’s zoals een veel hogere inschrijfprijs. Daarom vragen GS steun aan Provinciale Staten voor het aangaan van financiële verplichtingen behorende bij de aanbesteding van de treinconcessie Ede-Wageningen-Amersfoort (Valleilijn) voor de periode december 2023 – december 2036 en een noodconcessie voor de OV-concessie Arnhem-Nijmegen en Veluwe Zuid voor de periode december 2024 – juni 2026. zodat de dienstregelingen van bus en trein en daarmee de bereikbaarheid van Gelderlanders op het huidige peil blijven. Door het verlenen van noodconcessies is er meer ruimte om met Rijk en provincies te overleggen over financiële oplossingen.

Coördinatiebesluit Windpark IJsselwind Zutphen
Windpark IJsselwind Zutphen voorziet in de bouw van drie windturbines langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde. Er wordt een inpassingsplan voorbereid. Tegelijkertijd met de vaststelling van dit inpassingsplan moet een aantal vergunningen worden verleend. GS stellen voor dat Provinciale Staten gebruik maken van hun bevoegdheid tot het nemen van een coördinatiebesluit zodat de ontwerpstukken van het inpassingsplan en vergunningen tegelijk ter inzage worden gelegd, er één loket is voor het ontvangen van zienswijzen tegen de verschillende (ontwerp-)besluiten en er één beroepsprocedure voor de verschillende besluiten is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan de Staten ligt de vraag voor of zij instemmen met dit voorstel tot een coördinatiebesluit.

Agendaverzoek over kernenergie in de energiemix
Op verzoek van Forum voor Democratie en SGP spreken Provinciale Staten over de mogelijkheden van kernenergie in de Gelderse energiemix vanaf 2030. Daarnaast spreekt PS over de manieren waarop de provincie kan aanhaken op de nationale ambitie, de Nederlandse energiemix van de toekomst. De Staten nemen geen besluit.

Wijziging provinciale regelgeving in verband met de Wet open overheid (Woo)
De Wet openbaarheid bestuur (Wob) wordt ingetrokken en per 1 mei 2022 vervangen door de Wet Open Overheid (Woo). De regelingen die naar de Wob verwijzen, zijn vanaf 1 mei niet meer actueel. Om ervoor te zorgen dat de regelingen actueel blijven, besluiten PS om de verwijzingen naar bepalingen uit de Wob te vervangen voor verwijzingen naar de Woo. De provinciale regelingen worden niet inhoudelijk gewijzigd. Het betreft een technische wijziging.

De volledige agenda van de Statenvergadering en bijbehorende stukken is te vinden op gelderland.nl/stateninformatie. De Statenvergadering is live te volgen vanuit de agenda en er is mogelijkheid om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune.

Open agenda
Wilt u iets onder de aandacht van de Staten brengen dat niet op de agenda staat? Dat kan bij de Open Agenda van 09.45 – 10.30 uur. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden waarna er vragen gesteld kunnen worden. Aanmelden kan vóór maandag 9 mei, 12:oo uur bij de Griffie: griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. De Open agenda wordt niet live uitgezonden.