Lochem Spreekt: scheiden afval gaat goed, besparen op kosten inzameling kan

Lochem – Maar liefst 1.140 inwoners hebben via inwonerpanel Lochem Spreekt in juni en juli hun mening gegeven over afvalinzameling. “Een mooi resultaat”, vindt wethouder Henk van Zeijts, “het geeft aan de onze inwoners erg betrokken zijn bij het onderwerp”.Uit het onderzoek blijkt dat respondenten het thema ‘milieu’ het belangrijkst vinden bij afvalinzameling. Belangrijker dan ‘kosten’ en ‘service’. Daarbij sluit aan dat maar liefst 83% van de respondenten het terecht vindt dat een huishouden dat minder afval produceert ook minder afvalstoffenheffing betaalt dan een huishouden dat meer produceert. ‘De vervuiler betaalt’ is dus een principe waar veel mensen zich in kunnen vinden. Wel is een deel van deze respondenten bang dat mensen hierdoor sneller overgaan tot illegaal dumpen van afval.Lochemers scheiden hun afval goed
De meeste respondenten (63%) vinden dat ze hun afval goed scheiden. Een klein deel (17%) doet dat niet altijd omdat ze bang zijn dat afval gaat ruiken of ongedierte aantrekt als het lang in de container zit. Een meerderheid (59%) vindt dat de gemeente meer aan voorlichting kan doen over nut en noodzaak van scheiden van afval. Ook controle op het scheiden van afval vinden ze belangrijk.Ideeën om te besparen op kosten afvalinzameling
64% vindt dat de gemeente het beste kan besparen op de kosten van afvalinzameling door de groene container in de winter maar eens in de vier weken te legen. En 49% vindt dat het wegbrengen van restafval naar ondergrondse containers goedkoper moet zijn dan aan de weg zetten. Over de chemokar zijn de meningen verdeeld: ongeveer de helft van de respondenten maakt weleens gebruik van de chemokar, de andere helft vindt stoppen een mogelijkheid om te besparen.Oud papierinzameling
De meningen over de manier waarop oud papier wordt ingezameld zijn verdeeld. 26% van de respondenten wil dat vrijwilligers blijven inzamelen om via de vergoeding inkomsten te genereren voor hun vereniging. En nog eens 17% brengt oud papier naar een bovengrondse container van een vereniging. 37% van de respondenten vindt het daarentegen prima als Circulus-Berkel de inzameling doet, zonder vrijwilligers. 20% geeft andere antwoorden.De gemeente betrekt de uitkomsten in een nieuw grondstoffenplan
In dit plan voor 2021-2025 staan voorstellen over de afvalinzameling en de hoogte van de afvalstoffenheffing vanaf 1 januari 2021. Eind 2020 besluit de gemeenteraad over het grondstoffenplan.Meedoen aan Lochem Spreekt
Dat kan iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente Lochem woont, werkt of onderneemt. Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl en is gratis. Aanmelders ontvangen een e-mail zodra een onderzoek start. Meedoen op papier kan ook. Bel daarvoor met Moventem via (0575) 760 227.