Woningbouwplannen Barchem, Eefde, Epse/Joppe, Gorssel klaar voor besluit

De kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde, Epse/Joppe en Gorssel zijn klaar. In deze
kernvisies staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat
om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030.
Naar verwachting neemt de gemeenteraad in mei een besluit over de kernvisies Wonen. De
raad heeft eerder de kernvisies Wonen voor Almen, Laren, Lochem en Harfsen al vastgesteld.

De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Lochem is een grote behoefte aan woningen voor
starters, ouderen en gezinnen. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. In de kernvisies Wonen staan
plannen voor nieuwbouw in álle kernen. Wethouder Marja Eggink is blij dat nu ook deze plannen klaar
zijn en concreet gemaakt kunnen worden: “Hiermee bieden we een oplossing voor de woningnood in
onze gemeente. Er zijn veel mensen op zoek naar een (andere) woning. Dit is een mooie stap. Ik
hoop nu dat we snel de plannen kunnen uitvoeren. Zo behouden en, waar mogelijk, versterken we de
leefbaarheid in onze kernen.“

Maatwerk per kern
Deze kernvisies Wonen geven per kern helderheid over wat nodig is op het gebied van wonen. Hoe
bereiken we een aanbod dat aansluit bij de behoefte. Het gaat daarbij om nieuwbouwwoningen, zowel
in aantallen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030. Bij het maken van keuzes voor de
locaties kijken we ook naar de relatie tussen groen, bodem en water en wat de gevolgen zijn voor
onze duurzame inrichting, klimaat en biodiversiteit. Die keuzes zijn lokaal maatwerk en sluiten aan bij
de ruimtelijke situatie in de betreffende kern.

Locaties en aantal woningen in Barchem, Eefde, Epse en Gorssel
• In totaal staan voor Barchem 74 woningen voor de periode tot 2030 gepland, waarvan circa 35
op nieuwe locaties. De voorkeurslocatie voor nieuwbouw in Barchem is Barchem-Zuidoost.
Deze locatie ligt tussen de Ruurloseweg en de Molenweg.
• Voor Eefde staan voor de periode tot 2030 196 woningen gepland, waarvan circa 70 op
nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw zijn 2 locaties in Eefde: de
inbreidingslocatie Sportveld Detmerskazerne en de uitbreidingslocatie Rustoordlaan.
• In Epse en Joppe is de planning om 53 woningen te bouwen, waarvan 40 woningen op
nieuwe locaties. De keuze voor de nieuwbouwlocatie is gevallen op Waterdijk-West (ten
zuiden van de Dortherweg) in Epse. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor de circa 40
woningen.
• Voor Gorssel komen er naast de nieuw te bouwen woningen op de locatie Bloemenkamp, 165
woningen bij in de periode tot 2030. Daarvan komen er 100 op nieuwe locaties. Daarmee
komt het totaal aantal nieuw te bouwen woningen op ongeveer 208. Het precieze aantal
woningen dat op de locatie Bloemenkamp terugkomt is nog niet bekend. De voorkeurslocaties
voor nieuwbouw in Gorssel zijn de inbreidingslocatie Mogezomp en de uitbreidingslocaties
Smitskamp en Gorssel Noord-Oost.

1300 woningen in de periode tot 2030
De gemeente Lochem wil het aantal woningen in de gemeente Lochem de komende jaren fors
uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen verdeeld over de kernen
gebouwd. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig.

Inwoners, dorpsraden en woningcorporaties gaven hun mening
Vorig jaar zijn de voorontwerp kernvisies Wonen voorgelegd aan de dorpsraden en woningcorporaties.
Ook inwoners en belanghebbenden konden via een enquête, brieven, e-mail, inloopavonden en
dorpsraden hun mening kenbaar maken. Tijdens deze inspraak zijn er 850 reacties binnengekomen
op alle kernvisies. Alle 850 reacties zijn bekeken, gewogen en beoordeeld. In een aantal gevallen
hebben deze tot aanpassing van de kernvisies geleid.

Inwoners kunnen kernvisies Wonen inzien
De kernvisies Wonen zijn uniform van opzet en bestaan uit een beknopt visiedocument met als bijlage
de reactienota en de ruimtelijk analyse. De kernvisies Wonen zijn in te zien op www.lochem.nl en bij
de publieksbalie in het gemeentehuis en in Den Oldenhof in Gorssel.

Besluitvorming door de raad
Naar verwachting behandelt de gemeenteraad in mei de kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde,
Epse/Joppe en Gorssel. Tijdens één van de politieke avonden is dan ook gelegenheid voor inwoners
om in te spreken. Nadere informatie hierover volgt in het gemeentenieuws en op www.lochem.nl.

Uitvoering van de plannen
Nadat de raad de kernvisies Wonen heeft vastgesteld wordt begonnen met het opstarten van
ruimtelijke procedures. Dit verschilt per locatie en is afhankelijk van de initiatiefnemer. Belangrijke
stappen daarin zijn het vinden van overeenstemming tussen de grondeigenaren, het opstellen van het
stedenbouwkundig plan en het doen van onderzoeken voor de ruimtelijke procedures. Bij al deze
stappen zal participatie een belangrijk onderdeel vormen. De omwonenden en belanghebbenden
worden gevraagd om mee te denken bij de uitwerking van de plannen.