Actualisatie Gelderse grondwateronttrekingen in gang gezet

Gelderland neemt de aanbevelingen van het onderzoek Als elke druppel telt over. Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht de relatie tussen grondwateronttrekkingen en verdroging. De vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen is in het verleden zorgvuldig gedaan. De rapporteurs adviseren in de toekomst het veranderend klimaat een grotere rol te geven in beoordelingen. De provincie gaat daarmee aan de slag.

Frisse blik
Rekenkamer Oost-Nederland onderzoekt het provinciaal beleid van Gelderland en Overijssel. De onderzoekers analyseerden of de afgegeven Gelderse vergunningen voor het oppompen van grondwater goed rekening hielden met de omgeving rondom de bron. En dat is correct gegaan. Inmiddels is het klimaat aan het veranderen. Het blijkt dat enkele Achterhoekse beken droog hebben gestaan, er afgelopen zomer een beregeningsverbod kwam en er waren zorgen over het drinkwatervolume. Ontwikkelingen die moeten doorwerken in actuele vergunningverlening. Gelderland sluit daar graag op aan.    

Watergedeputeerde Peter van ‘t Hoog: “Het is goed dat de Rekenkamer Oost-Nederland kritisch naar provinciale grondwateronttrekkingen heeft gekeken. Het is een zinnige aansporing om ons werk beter en slimmer te gaan doen. Grondwater is zo belangrijk voor ons, dat we graag de aanbevelingen overnemen.”  

Andere invloeden op grondwater
Behalve onttrekkingen zijn meer er ontwikkelingen die effect (zullen) gaan hebben op grondwater. De Kaderrichtlijn Water met doelen voor grond- en oppervlaktewater en het Nationaal Programma Landelijk Gebied met het bodem- en watersysteem als basis worden zeer relevant. Den Haag publiceert binnenkort hoe dat vorm moet krijgen. Daarnaast zijn er elf Gelderse drinkwaterreserveringsgebieden aangewezen, die voldoende toekomstig drinkwater moeten realiseren. Deze elementen zullen ook van invloed zijn op toekomstige vergunningverlening.

Moties
De aanbevelingen van de Rekenkamer Oost-Nederland sluiten aan bij al eerder in gang is gezet. Ook het Regionaal Waterprogramma (provinciaal waterbeheer) heeft vanwege de laatste, droge zomers, meer aandacht voor grondwaterbeheer. Verder zijn inmiddels verschillende moties over grondwater door Provinciale Staten aangenomen. Zo is gevraagd de vergunningen te evalueren. En waar mogelijk de onbenutte vergunningsruimte te verkleinen. En moeten bedrijven via vijfjaarlijkse waterbesparingsplannen aantonen waar besparing mogelijk is. Tenslotte is verzocht om een eenduidig meet – en registratiesysteem voor provincies en waterschappen. Daarover worden nu gesprekken gevoerd. Overigens heeft de Rekenkamer een kritische noot gekraakt over archivering. Actuele dossiers worden nu digitaal gearchiveerd, waar mogelijk worden oude dossiers alsnog compleet gemaakt.   

2023
De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport en de uitgevoerde moties moeten gezamenlijk bijdragen een actuele, maatschappelijk verantwoorde grondwateronttrekkingen. Volgend jaar wil Gedeputeerde Staten de Statenleden informeren over de toezeggingen die nu zijn gedaan.