Schone lucht, minder geur -en geluidsoverlast en een gezonde bodem

Schepen die geen diesel meer tanken, maar stroom gebruiken, schone werktuigen waarmee aan de weg wordt gewerkt, saneren van vervuilde grond, isolatie van woningen om geluidsoverlast te verminderen. Aan deze maatregelen en nog veel meer werken we om Gelderland schoner en veiliger te maken. Daarmee verbeteren we ook de gezondheidsomstandigheden.

 Jan van der Meer gedeputeerde milieu: “De lucht is schoner geworden de afgelopen jaren en we hebben nagenoeg alle grote bodemsaneringen klaar. Maar voor een gezonde en veilige leefomgeving kunnen we nog meer doen. Als provincie, gemeenten en omgevingsdiensten, én als bedrijven en inwoners. Dat is echt een samenspel.”

 Een uitvoeringsprogramma zorgt voor meer samenhang
Allerlei losse plannen en regels zoals de beleidsregels geur, de bijdrage aan het Schone Lucht Akkoord, Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid, actieplan Geluid 2018-2022 en het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond zijn nu bij elkaar gebracht in het Uitvoeringsprogramma Gezonde leefomgeving. Dit past bij de provinciale visie om meer te sturen op samenhang in maatregelen voor een gezonde leefomgeving.

 Schone lucht
Vervuiling van de lucht is een belangrijke risicofactor voor gezondheid, vergelijkbaar met te vet, te suikerrijk en teveel eten en onvoldoende bewegen. Provincie Gelderland ondertekende net zoals Rijk, provincies en veel gemeenten het Schone Lucht Akkoord. Landelijk is de afspraak om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Dankzij dit akkoord zijn diverse successen behaald zoals walstroom als alternatief voor dieselgeneratoren voor schepen aan de wal, invoering van milieuzones, meer elektrische auto’s en bussen en  het inzetten van schonere werktuigen bij de werkzaamheden aan onze provinciale wegen.

 Gezonde bodem
Door allerlei stoffen kan de bodem vervuild raken en daarmee bij een nieuw of ander gebruik een risico geven op onze gezondheid. Daarom is er de laatste jaren stevig ingezet op het opruimen van vervuilde grond. Zowel in steden en dorpen als in het landelijk gebied. Bij natuurontwikkeling kan bodemverontreiniging een belemmering zijn. Een goed voorbeeld hiervan is Willinks Weust in de Achterhoek waar gesaneerd is zodat dieren daar ongehinderd kunnen leven en holen graven. In Apeldoorn, in de wijk Brummerlhof is een kleine sanering uitgevoerd. Daar was vroeger achter een woonhuis een kleinschalige chemische wasserij. Net zoals bij veel chemische wasserijen in Gelderland was ook hier de bodem verontreinigd. Deze zijn de afgelopen jaren opgeruimd. Voor het opruimen van deze verontreiniging die pas in 2016 in beeld kwam is de woning gesloopt. De aangrenzende tuinen zijn gesaneerd.

 Veilig gezond voedsel verbouwen
De grond moet ook levend zijn. Met voldoende mineralen bijvoorbeeld waardoor de boeren hoogwaardig voedsel kunnen verbouwen. Dat gezonde bodem water beter vasthoudt wordt door de klimaatverandering steeds belangrijker. Daarom komen er ook steeds meer projecten die zich juist richten op verbeteren van de bodem. Een van die projecten is LIFE CO2SAND. Door dunne laagjes klei aan te brengen, wordt de veerkracht van een zandbodem beter en wordt de bodem vruchtbaarder. Meer info: www.lifeco2sand.eu

 Minder geluidsoverlast langs provinciale wegen
De provincie beheert en onderhoudt 1200 kilometers provinciale weg. Mensen die langs deze wegen wonen kunnen last hebben van het geluid van het verkeer. Op 400 km ligt al stil asfalt. Ook heeft de provincie in de pilot “70+” bewoners dit jaar nog de mogelijkheid geboden de woning te isoleren als de geluidsbelasting meer dan 70DB is. Verminderen van geluidsoverlast langs wegen is een van de projecten binnen het thema geluid. 

 Omgevingsveiligheid
Alles wat mensen doen brengt risico’s met zich mee voor de omgeving. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijfsactiviteiten en transport van gevaarlijke stoffen. Dit type activiteiten brengt de provincie in kaart zodat de risico’s in beeld zijn en voor inwoners in te zien. Bij bijvoorbeeld plannen voor een nieuwe wijk kunnen gemeenten deze kaarten gebruiken. Zo stuurt de provincie erop dat de risico’s aanvaardbaar blijven. Naast risico’s in kaart brengen houdt de provincie ook toezicht op het naleven van normen en handhaving daarvan. Dat geldt ook voor de andere onderdelen zoals geluid, lucht en bodem. 

 Financieel
Het totale budget voor 2022-2023 bedraagt € 22,2 miljoen.