Jaarrekening 2021: College trots op bereikte resultaten in coronajaar

Lochem – In de jaarrekening 2021 kijkt het college terug op een bewogen jaar. Een jaar dat, net als het jaar ervoor, in het teken stond van corona. De gemeente hield onder andere daardoor in 2021 geld over. Het college legt de jaarrekening met accountantsverklaring voor aan de gemeenteraad.

Het voordelig resultaat over 2021 is € 5,5 miljoen. Dat is € 3,8 miljoen voordeliger dan het verwachte positieve resultaat van € 1,7 miljoen. Dit verschil van € 3,8 miljoen komt met name doordat de gemeente van het Rijk € 1,3 miljoen extra ontving voor bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis. Voor activiteiten die de gemeente in 2021 niet afrondde en die doorliepen naar 2022 gaf ze in 2021 € 1 miljoen minder uit. Die activiteiten gaan in 2022 alsnog door. Tenslotte gaf de gemeente om verschillende redenen € 1,5 miljoen minder uit.

Impact van corona en Oekraïne is groot
Wethouder Robert Bosch: “Het afgelopen jaar richtte de gemeente zich vooral op de impact van het coronavirus op inwoners, ondernemers, organisaties, zorginstellingen, scholen en kinderopvang. Met hulp van landelijke en lokale maatregelen en geld van het Rijk en provincie hielp de gemeente waar dat nodig was. Dat had prioriteit. Toch pakte het college andere kansen ook voortvarend op!  De coronacrisis lijkt nu achter ons te liggen, al weet je maar nooit. Intussen diende de volgende crisis zich aan. De oorlog in Oekraïne zorgt voor veel ellende voor Oekraïners, maar heeft ook grote maatschappelijke en financiële invloed op de wereld en op onze lokale samenleving. Ook 2022 zal dus weer een jaar met onzekerheden, spanningen en zorgen zijn.”

College pakte veel in en buiten programma op
Ook in 2021 voerde het college activiteiten uit het collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem Inspireert!’ uit. Maar ook kansen buiten dit programma pakte het college op. Samen met en voor inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Een kleine greep daaruit:

  • De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Almen startte
  • Er kwam een rotonde op het kruispunt N346–Almenseweg
  • Er kwam een Lochems Ondernemers Fonds (LOF)
  • Er kwam subsidie voor verbetering van ventilatie in schoolgebouwen
  • De gemeente ondersteunde maatschappelijke organisaties bij het opvangen van gevolgen van coronamaatregelen

Burgerjaarverslag over dienstverlening
Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de gemeenteraad, doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Ondanks corona ging de dienstverlening gewoon door en zocht de gemeente naar wegen om toch dichtbij inwoners te kunnen zijn. Onder andere via ’t Baken, het digitale inwonerspanel Lochem Spreekt, het ondernemerspanel, (digitale) inwonersavonden en de adviesraad Sociaal Domein en de twee ideeënmakelaars konden inwoners hun vragen, ideeën en zorgen gemakkelijk uiten.

Gemeenteraad besluit
Het college legt de jaarrekening met accountantsverklaring aan de raad voor tijdens de Politieke Avond op maandag 20 juni 2022. Tijdens de Politieke Avond op maandag 4 juli besluit de gemeenteraad over de jaarrekening. De jaarrekening is te vinden op www.lochem.nl en via  https://lochem.begrotingsapp.nl/.