Gemeente maakt werk van armoede in gezinnen

Extra aanpak armoede voor de korte en lange termijn
In armoede leven kan veel problemen opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid,
wonen en ook sociale problemen. Soms is armoede een tijdelijk probleem maar vaak ook niet.
Dan is de kans groot dat armoede wordt overgedragen van ouder op kind. Daar wil het college
van B&W en de gemeenteraad wat aan doen. Op korte termijn door de inzet van extra
regelingen waar inwoners met een laag inkomen meteen gebruik van kunnen maken én een
aanpak voor de lange termijn.

Samen met maatschappelijke partners zijn er bestaande regelingen die inwoners die in armoede leven
ondersteunen. Deze zijn te vinden op www.checkwaarjerechtophebt.nl. Wethouder Henk van Zeijts:
“Maar er is meer nodig. Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun
ouders. In onze gemeente is 8% van de huishoudens arm en meestal langdurig arm, volgens de
Armoedemonitor die we hebben laten uitvoeren. Deze vicieuze cirkel van ‘generatiearmoede’ willen
we doorbreken.”

Direct aan de slag!
De aanpak op de korte termijn zijn acties die we komend jaar in gang zetten. Zoals:
 Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen: Kinderen in
armoede worden hierdoor zelfverzekerder, zitten beter in hun vel en presteren door
huiswerkbegeleiding beter op school. Er loopt al een pilot, maar we willen huiswerkbegeleiding nu
structureel inzetten.
 Aansluiten bij het volwassenenfonds Sport & Cultuur: Inwoners met een laag inkomen
hebben zo de mogelijkheid om meer te sporten en meer aan cultuur te doen. Dit zorgt voor een
betere gezondheid, meer zelfvertrouwen en een betere kwaliteit van leven.
 Versimpelen aanvraagprocedure minimaregelingen: We maken één simpel aanvraagformulier,
zodat meer mensen gebruik gaan maken van alle regelingen die er al zijn.
 Gebruik minimaregelingen en doorbreken taboe: De communicatie rondom minimaregelingen
en het taboe op schulden gaan we verbeteren en vaker herhalen. We maken armoede
bespreekbaar. Met de minimaregelingen kunnen mensen beter deelnemen aan de samenleving.
Samen werken aan het verminderen van (generatie)armoede
De gemeente wil ook de onderliggende oorzaken van armoede aanpakken, zodat volwassenen en
kinderen volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Dat doet zij niet alleen maar samen met
maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld en Budgetadviescentrum Lochem
(B€L). De aandacht gaat specifiek uit naar gezinnen die langdurig in armoede leven en kinderen die in
armoede opgroeien. Hiervoor is een lange termijn aanpak opgesteld die zich richt op:

 • Gezamenlijke aanpak
 • Werk en Inkomen.
 • Onderwijs en Basisvaardigheden.
 • Ouder en Kind.
  Volgend jaar komt hiervoor een uitvoeringsprogramma met concrete acties om generatiearmoede in
  onze gemeente te verminderen.
 • Behandeling door de gemeenteraad
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met
  zowel de korte als de lange termijnaanpak. Begin volgend jaar neemt de raad hierover een besluit.