Jaarrekening 2020: Gemeente Lochem sluit het jaar positief af

geld

Lochem – In de jaarrekening 2020 kijkt het college terug op een bewogen jaar. Een jaar dat in het teken stond van corona. Veel aandacht ging uit naar het beperken en bijsturen van de gevolgen. De gemeente Lochem hield in 2020 geld over. Het college stelt de raad voor het voordelig saldo van € 7,5 miljoen toe te voegen aan de reserves.

Het uiteindelijke resultaat is € 5 miljoen hoger dan het verwachte positieve resultaat van € 2,5 miljoen. Van het Rijk ontvingen we € 1 miljoen extra voor met name de gevolgen van de coronacrisis. Ook nemen we € 1,4 miljoen mee naar 2021 om zaken op te pakken die we noodgedwongen vorig jaar niet konden oppakken. Verder gaven we om uiteenlopende redenen, maar zeker ook door de coronacrisis, € 2,6 miljoen minder uit. Dit jaarresultaat past binnen het landelijk beeld. Bij veel gemeenten zie je door de effecten van corona een positief resultaat over 2020.

Corona en toch ook kansen oppakken
Wethouder Robert Bosch: ”Het afgelopen jaar richtte de gemeente zich vooral op de impact van het coronavirus op inwoners, ondernemers, organisaties, zorginstellingen, scholen en kinderopvang. Met hulp van landelijke en lokale maatregelen en geld van het Rijk en provincie hielp de gemeente waar dat nodig was. Dat had echt prioriteit. Toch pakte het college andere kansen ook voortvarend op. Er is hard gewerkt!”

Collegeprogramma
Door corona zijn activiteiten voor een deel blijven liggen, maar het college heeft ook veel uit het collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem Inspireert!’ kunnen waarmaken. Ook buiten dit programma om lukte het om kansen op te pakken. Samen met en voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Een kleine greep daaruit:

  • Er komt een nieuwe brandweerkazerne in Almen
  • De inrichting van het Graafschapterrein en de Prins Bernardweg in Lochem
  • Het Sportakkoord
  • Het Biodiversiteitsplan

Burgerjaarverslag over dienstverlening
Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de gemeenteraad, doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Ondanks corona ging de dienverlening gewoon door en zocht de gemeente naar wegen om toch dichtbij inwoners te kunnen zijn. Onder andere via ’t Baken, het digitale inwonerspanel Lochem Spreekt, het ondernemerspanel, (digitale) inwonersavonden en de adviesraad Sociaal Domein en de twee ideeënmakelaars konden inwoners hun vragen en zorgen gemakkelijk uiten.

Gemeenteraad besluit
Het college legt de jaarrekening met accountantsverklaring aan de raad voor tijdens de Politieke Avond op maandag 28 juni. Tijdens de Politieke Avond op maandag 5 juli behandelt de gemeenteraad de jaarrekening ter besluitvorming. De jaarrekening is te vinden op www.lochem.nl.