Achterhoekse boeren en loonwerkers werken groener

Foto Ruben Meijerink Demodag grondbewerken op bouwgrond. Waar loonwerkers met verschillende bewerkingen vanggewas in mais gaan onderwerken.

Achterhoekse boeren en loonwerkers werken aan het onderwerken van groenbemesters na de maisteelt zonder de inzet van chemie. Om dit te laten zien én er mee te experimenteren is in Laren (GD) een demoveld aangelegd. Op dit maisperceel is de groenbemester met zeven verschillende mechanische bewerkingen ondergewerkt. Agro-innovatiecentrum De Marke en de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) monitoren de effecten.

Het demoveld in Laren is een initiatief van zes Lochemse loonwerkers, LTO Noord afdeling Achterhoek Noord en De Innovatie Coöperatie. Sinds enkele jaren wisselen de Lochemse loonbedrijven en boeren praktijkervaringen en kennis uit om de inzet van glyfosaat achterwege te kunnen laten. Het gezamenlijke doel is maisteelt zonder glyfosaat. Het perceel in Laren, dat ligt aan de Ooldselaan, kruising Blauwhand, is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden.

Groenbemesters in mais
Hoe zit het eigenlijk precies met groenbemesters? Na de maisoogst telen boeren groenbemesters zoals gras en rogge. Groenbemesters leggen stikstof en koolstof vast, verbeteren de organische stof in de bodem én dragen bij aan het beschermen van de kwaliteit van het grondwater. In het voorjaar maken deze groenbemesters plaats voor nieuwe gewassen. Zorgvuldig onderwerken is belangrijk, het gewas geeft voedingsstoffen voor de nieuwe teelt. Zo wordt in de Achterhoek de kringloop gesloten.
Glyfosaat is een chemisch hulpmiddel om groenbemesters te vernietigen om daarna onder te werken. Dat onderwerken zonder chemie óók kan, laten de Lochemse loonwerkers en boeren zien op het demoveld. Op die manier streven ze samen naar een optimaal resultaat voor bodem, gewas en grondwater. Mede vanwege de bijdrage aan de bescherming van de kwaliteit van het grondwater draagt Vitens ook bij aan dit initiatief.

Aanpak sluit aan bij visie VKA
VKA-deelnemer Diederik Klein Kranenbarg, melkveehouder in Laren, is enthousiast over de samenwerking en over de inzet om mogelijkheden om het chemie-vrij onderwerken van vanggewas te onderzoeken. ‘Achterhoekse boeren en loonwerkers willen laten zien dat het anders kan en dragen op deze manier positief bij aan het imago en de vergroening van de sector. Dit sluit goed aan bij waar ook de VKA voor staat: kringlooplandbouw, duurzaamheid en een efficiënte benutting van mineralen’, vindt Klein Kranenbarg. ‘Belangrijk is om het vanggewas netjes onder te werken zodat hergroei beperkt wordt en het verteerde vanggewas in de bodem en de aanwezige stikstof beschikbaar komen voor het volggewas. De machines om dit uit te voeren zijn er, dat laten de loonwerkers zien.’

Monitoring

De komende tijd gaan Agro-innovatiecentrum De Marke in samenwerking met de VKA waarnemingen doen aan de ondergewerkte groenbemester op het demoveld. Ook op proefbedrijf De Marke zijn proeven uitgezet in een perceel vanggewas en een perceel tijdelijk grasland. Hierbij wordt gekeken naar effecten op hergroei, de onderlaag in de bodem en het effect op de maisgroei met behulp van drone-beelden. De resultaten worden rond de komende zomer gedeeld binnen de VKA vereniging maar ook met het brede publiek.

Over de VKA
De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) ging in 2013 als project van start. Doel was en is om een zo efficiënt mogelijke benutting van mineralen in de veehouderij te stimuleren en verlies van mineralen te voorkomen. Sinds 1 januari 2020 is VKA een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en ruim 300 leden bestaande uit melkveehouders en loonwerkers. LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens, Rabobank, Provincie Gelderland, Countus, Achterhoek Ambassadeurs , Eurofins Agro en Dumea zijn partners van de vereniging VKA.

Op www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/chemievrij is meer informatie te lezen over dit project. Ook is een video van de demo te bekijken. Op deze website plaatsen we regelmatig updates, waarnemingen en beeldmateriaal.