Kadernota Lochem 2021: Investeren in economie en sterke samenleving

Foto: Extra Nieuws

Lochem – Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem Inspireert! Het collegeprogramma is de basis voor het college om samen met inwoners, bedrijven en organisaties te werken aan een nog mooier Lochem. Het college is al een eind op weg. Maar door de coronacrisis en financiële tegenwind breken onzekere tijden aan. Voor ondernemers, inwoners en maatschappelijk organisaties. Maar ook voor de gemeente. Toch richt het college de blik vooruit en houdt het de handen stevig aan het stuur.

Het college investeert in een krachtige samenleving en een sterke economie. In preventie en zorgaanbod in het Sociaal Domein. Maar ook in Recreatie en Toerisme en de Economische Agenda, waarin onze natuurlijke omgeving en aanpak klimaatverandering belangrijke onderdelen zijn. Daarmee geeft het invulling aan al ingezet beleid. Het is ook van grote waarde voor werkgelegenheid en economische vitaliteit. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: ”Wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn, weten we nog niet. Hopelijk wel komend najaar als we de begroting voor 2021 opstellen. Het zal niet gemakkelijk worden, maar het college zal er alles aan blijven doen om ingezet beleid zoveel mogelijk te continueren. De ontvangen precariogelden maken dat voorlopig mogelijk.”

Oorzaken van de financiële tegenwind
De afgelopen jaren kenmerkten zich door kortingen van gemeentefonds en taakstellingen binnen het Sociaal Domein. Met name bij Jeugdzorg en Wmo. Dat is ook zichtbaar in deze kadernota. Die geeft de contouren voor de begroting aan. Toch probeert het college manmoedig om ruimte te houden voor ambities. Het lukte tot nu toe steeds om een sluitende begroting te presenteren. Het college is daarbij altijd loyaal geweest in de uitvoering van de taken die Rijk en provincie overdroegen.

College doet stevig beroep op Rijk en provincie
Prognoses voor 2022 en 2023 laten tekorten zien. Bij het oplossen van die tekorten wil het college gebruik maken van de reserves. Alles bij elkaar opgeteld is dit vooruitzicht aanleiding om een stevig beroep te doen op Rijk en provincie. Groot Wesseldijk: ”De gemeentelijke tekorten leiden tot bezuinigingen op belangrijke voorzieningen, lokale lasten worden zwaarder en bijdragen aan maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingen komen in de knel. Inwoners mérken die verschraling. Het water staat ook bij ons aan de lippen. Als daarbij de verdeling van het gemeentefonds beweegt van “platteland naar stad”, raakt ons dat nog meer in de portemonnee. Dat betekent voor ons extra bezuinigingen bovenop de eerdere. En dan moet je gaan denken aan minder ondersteuning in het huishouden, sluiten van zwembaden, sluiten van de schouwburg, de bibliotheek en ouderen- en jongerenwerk. Dat gaat inwoners en ons echt pijn doen. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. We dringen daarom echt aan op maatregelen.”

Digitale informatieavonden en besluitvorming
Ter voorbereiding op de Kadernota 2021 gaat de gemeenteraad graag met inwoners en organisaties in gesprek. De raadsleden horen graag welke ideeën u hen wilt meegeven. Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar op 8 juni digitale informatieavonden. Tijdens de Politieke Avond op 29 juni vormt de gemeenteraad zich een mening over de Kadernota en tijdens de Politieke Avond op 6 juli neemt de raad een besluit. De Kadernota is te vinden op www.lochem.nl.