Gelderland: 1 miljoen bomen en 1700 hectare nieuw bos erbij

Het verbeteren van verzuurde bosbodems, het tegengaan van verdroging van het bos en het helpen van beheerders om jong en gevarieerd bos te laten ontstaan. Dit zijn een aantal maatregelen waarmee Provincie Gelderland wil zorgen voor een gezond en afwisselend bos. De provincie wil daarnaast meer natuurlijk bos, met meer oud en dood hout, wat goed is voor de biodiversiteit. Ook moet er de komende 10 jaar 1700 hectare nieuw bos bijkomen, grotendeels in bestaande natuurgebieden. En 1 miljoen bomen in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden.

Bomen- en bosbeleid

Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Bomen en bos dat door Gedeputeerde Staten van Gelderland is vastgesteld. Provincie Gelderland werkt sinds vorig jaar aan een eigen bomen- en bosbeleid. De gezondheid van de Gelderse bossen staat onder druk door klimaatverandering, stikstofneerslag en verdroging. Hierdoor gaan op sommige plekken nu al bomen dood, zoals de lariks en de fijnspar. Dit voorjaar stelden Gedeputeerde Staten daarom al nieuw beleid vast om het tij te keren. In het Uitvoeringsprogramma is verder uitgewerkt hoe de provincie meer bos en vooral een vitaler bos wil realiseren.

Bomen belangrijk voor Gelderlanders

Gedeputeerde Peter Drenth: ‘Gelderland is de groenste provincie van Nederland. Mede dankzij onze prachtige bossen. Dat willen we zo houden en dat betekent dat we goed voor onze bomen moeten zorgen. Bomen en bos zijn landschappelijk, ecologisch, economisch en sociaal van belang. Zij bepalen mede hoe Gelderlanders hun omgeving beleven en waar ze zich thuis voelen. Bomen en bos zijn daarmee deel van de Gelderse identiteit’.

Klimaat en stikstof

Gelderse bossen hebben te lijden onder stikstofdepositie en droogte, onder andere door klimaatverandering. Dat betekent dat de bossen bestand en weerbaar moeten zijn tegen het veranderend klimaat met weersextremen als hoosbuien en extreme droogte en hitte. Door meer gemengde bossen te laten ontstaan zijn de bossen hiertegen beter bestand. De provincie ondersteunt de aanleg van wild-kerende rasters, om te voorkomen dat wilde dieren het jonge loofbos opeten. Voorwaarde is wel dat in een gebied de wildstand niet veel hoger mag zijn dan is afgesproken.

Natuurbos

Gelderland wil ook 9000 ha multifunctionele bossen met productie omvormen naar natuurbossen, waar het beheer nog meer is gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Dat gebeurt onder andere door samen met andere provincies de regels voor beheer van natuurbossen aan te passen. Dit sluit aan bij het landelijk beleid voor bossen dat in november naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Meer bomen en bos

Om te zorgen voor meer bos, wil Provincie Gelderland binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN) in 10 jaar tijd 1200 hectare graslanden en lage vegetaties omvormen naar bos. Ook buiten het GNN moeten meer bomen en bos komen. Daar kijken we of we daarmee ook andere doelen kunnen bereiken, zoals het bestrijden van droogte in het landelijk gebied of het tegenhouden van stikstof. Dat gaat om zo’n 500 hectare. Ook bomenlandbouw (agroforestry) biedt mogelijkheden om meer bomen te planten. Provincie Gelderland moedigt agrarisch ondernemers aan om met bomenlandbouw aan de slag te gaan. In het landschap, bij particulieren en in de openbare ruimte in dorpen en steden en langs wegen en waterlopen wil de provincie in 10 jaar nog 1 miljoen extra bomen planten. Dat draagt bij aan het klimaatplan en aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress in steden en dorpen.

Kosten

Provincie Gelderland verwacht dat de maatregelen de komende 10 jaar ongeveer 78 miljoen euro kosten. Daarvan is 15 miljoen voor gezondere en meer afwisselende bossen. Het planten van meer bomen en het zorgen voor 1700 hectare nieuw bos kost naar schatting 63 miljoen. De financiering komt deels uit het gereserveerde geld voor biodiversiteit. Daarnaast wil Provincie Gelderland een deel van het geld dat het Rijk heeft toegezegd hiervoor gebruiken. Provincie Gelderland gaat met de terreinbeheerders, landbouwers, grondeigenaren, gemeenten en waterschappen in gesprek om de ambities te realiseren. GS stellen subsidies beschikbaar voor de uitvoering.

Balans

Provincie Gelderland wil in 2021 volop inzetten op een hernieuwd evenwicht tussen wonen, werken en reizen en de gevolgen die dit heeft voor de natuur en ons klimaat. Hierin komen we dilemma’s tegen die vragen om onderzoek, samenwerken én het maken van scherpe keuzes. Scherpe keuzes zijn nodig omdat de ‘spaarpot’ van provincie Gelderland: het stamkapitaal steeds leger wordt. Hoe we werken aan dit hernieuwd evenwicht staat in verschillende beleidsprogramma’s die met elkaar samenhangen. Agrifood, Biodiversiteit, Bomen en bos en het Gelders Klimaatplan. Alle plannen zijn gericht op een schoon en welvarend Gelderland.