Lochem Natuurlijk – Kansen benutten voor biodiversiteit

boom

Lochem- Lochem is een groene gemeente. En dat willen we graag zo houden. Maar ook hier staat de biodiversiteit onder druk, en neemt de rijkdom en variatie aan plant- en diersoorten af. Zonder diversiteit in de natuur, gaat ook de kwaliteit van ons leven achteruit. Bijen en hommels zorgen bijvoorbeeld voor bestuiving en daarmee voor ons voedsel. De gemeente wil haar verantwoordelijkheid nemen voor de soorten die bij ons landschap horen. Met dit plan geven we biodiversiteit een steviger plek in onze gemeente. Het college legt dit voor aan de raad.

Wethouder Henk van Zeijts: “We kunnen op bijna elke plek in onze gemeente soorten meer leefruimte geven en leefomstandigheden verbeteren. Denk aan in bermen, in sloten, langs akkers, op bedrijventerreinen, in tuinen en zelfs op daken. Dat doen we niet alleen, maar samen met inwoners, bedrijven, boeren en natuurorganisaties. Verschillende lokale initiatieven laten zien dat de natuur veerkrachtig is en dat kleine ingrepen al een positief effect kunnen hebben. Zoals aanleg van poelen, inzaaien van bloemrijke akkerranden en ecologisch bermbeheer.”

Waarom is meer biodiversiteit belangrijk?
Het is goed voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid om te wonen in een groene leefomgeving. Leven in een groene omgeving is goed voor mensen, ze genieten ervan. Een aantrekkelijk landschap en gevarieerde natuur trekken ook meer toeristen naar de gemeente Lochem. En de landbouw heeft baat bij bestuiving, vruchtbare bodems en een natuurlijk evenwicht ter voorkoming van ziekte en plagen. Zo is meer biodiversiteit op allerlei fronten belangrijk voor ons.

Hoe gaan we zorgen voor meer biodiversiteit?
Het belang van biodiversiteit borgt de gemeente in grote ruimtelijke opgaven. Het krijgt een plek in de omgevingsvisie, naast andere functies. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook ondersteunt de gemeente initiatieven vanuit de samenleving. Mooie voorbeelden van bewegingen die al gaande zijn:
• Omvormen van verschillende groenvakken naar gevarieerder en inheems groen, de zogenaamde groenrenovaties
• Buurten slaan de handen ineen, bijvoorbeeld aan de Schoolstraat in Eefde waar de buurt gazons omvormt tot bloemrijke grasvelden
• Via tipclips voor en door inwoners laten we zien hoe mensen in hun eigen tuin zelf een steentje kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit
• De vleermuiskastenactie met de vrijwilligers van Vleermuiswerkgroep VleGel
• Aanleg en herstel van landschapselementen, onder andere met subsidie vanuit Vitaal Gelderland

We geven de komende jaren uitvoering aan het plan. Een aantal maatregelen loopt al of wordt in 2021 en 2022 gestart. Daarvoor is elk jaar € 60.000 beschikbaar in de gemeentebegroting. Hiervan is een deel beschikbaar voor initiatieven van inwoners.

Besluitvorming
De verwachting is dat de raad tijdens een Politieke Avond in januari of februari 2021 een besluit neemt over het plan voor de uitvoering.