Gemeente en Circulus-Berkel willen blijven samenwerken in openbare ruimte

Lochem – Circulus-Berkel en de gemeente Lochem willen ook na 2023 de openbare ruimte samen beheren en onderhouden. Beide partijen sluiten daarvoor een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af. Tot die tijd blijft de huidige samenwerkingsovereenkomst (SOK) van kracht. Dat stelt het college voor aan de raad.

De gemeente en Circulus-Berkel werken al sinds 1 januari 2014 samen. Daarvoor geldt een samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor 10 jaar. In november 2019 informeerden partijen de raad over de ontwikkeling van die samenwerking. Het besluit over de samenwerking werd in onderling overleg met 1 jaar opgeschort. Dit betekent dat er voor 1 januari 2021 een besluit nodig is of de gemeente de SOK op 31 december 2023 laat verlopen of verlengt.

Monitoren
Beide partijen namen het jaar 2020 om te monitoren hoe de dienstverlening zich ontwikkelt. Dat gebeurde onder andere op afspraken over de (beeld)kwaliteit, planning, rapportage en voortgang in de samenwerking. Ook vroegen zij in twee peilingen via Lochem Spreekt aan inwoners hoe zij het afhandelen van hun meldingen in de openbare ruimte beoordeelden.

Verbeteringen
Dit jaar werkte Circulus-Berkel hard aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Resultaten van de monitoring en de financiële resultaten geven een positief beeld. De beeldkwaliteit voldoet op hoofdlijnen aan de eisen van het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Circulus-Berkel maakte ook een omslag in de manier van werken. De eerste resultaten van het wijkgericht werken zijn positief en bieden aanknopingspunten voor een bredere uitrol. Circulus-Berkel voerde ‘Melden op kaart’ in en werkte aan het stroomlijnen van meldingen. Circulus-Berkel haalt de sociale doelen en verschillende doelgroepen zijn aan het werk in de openbare ruimte conform de social return-verplichtingen. De uitkomsten van de tweede peiling Lochem Spreekt geven op meerdere onderdelen een stijgende lijn weer. De tevredenheid over de afhandeling van de meldingen door Circulus-Berkel is toegenomen. Kortom: we zijn er nog niet maar we zijn wel op de goede weg.
Wethouder Eric-Jan de Haan: “We hebben er vertrouwen in dat we samen de dienstverlening en samenwerking verder kunnen ontwikkelen. Ieder in zijn eigen rol en met de verantwoordelijkheden die daarbij passen. En met respect voor elkaars belangen. Dat is een mooie basis voor de toekomst!”

Hoe verder?
Gemeente en Circulus-Berkel werken in 2021 het IBOR-beleid verder uit. De samenwerkingsovereenkomst wordt verder uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst. Circulus-Berkel werkt verder aan de ontwikkeling van beeld- en wijkgericht werken.

Besluitvorming
De samenwerking tussen Circulus-Berkel en de gemeente is geagendeerd voor een raadsvergadering eind dit jaar.