Afvalinzameling gemeente Lochem verandert: grijze en groene container minder vaak aan de weg

Lochem – De afvalinzameling verandert om de service aan inwoners op peil en de kosten acceptabel te houden. Zo kunnen inwoners de grijze container binnen de bebouwde kom nog één keer per acht weken aan de weg zetten. De groene van december tot en met maart één keer per vier weken. De inzameling van PMD, oud papier en de BEST-tas verandert niet. Ook de milieuparkjes en de recyclepleinen in Lochem, Zutphen en Deventer blijven. Dat staat in het nieuwe afval- en grondstoffenplan 2021-2025. Het college stelt de raad voor om dit najaar in te stemmen met het plan. De veranderingen gaan dan op 1 maart 2021 in.

Afgelopen zomer dachten ruim 1.000 inwoners via inwonerpanel “Lochem Spreekt” mee over de toekomst van de afvalinzameling. 64% vond het in de winter minder aan de weg zetten van de groene container een acceptabele oplossing om kosten te besparen. Omdat veel inwoners hun grijze container nu al minder aan de weg zetten, stelt het nieuwe afval- en grondstoffenplan ook voor om die nog maar eens in de acht weken te legen. In het plan is ook geborgd dat inwoners hun afval gescheiden kunnen blijven aanbieden en daarmee ook het recyclen tot nieuwe grondstoffen en producten.

Chemisch afval naar afvalbrengpunt
Uit de vragenlijst via Lochem Spreekt bleek ook dat een meerderheid (58%) van de inwoners geen gebruik maakt van de chemokar. Daarom stelt het college voor om te stoppen met de chemokar. Wel vindt het dat er voldoende mogelijkheden moeten blijven voor het inleveren van chemisch afval. Daarom breidt het afvalbrengpunt op het industrieterrein Aalsvoort in Lochem uit met een voorziening voor het innemen van klein chemisch afval.

Afvalcoach
Er zijn natuurlijk ook inwoners die veel gebruik maken van hun grijze container. In straten of buurten waar dat het geval is, is het voorstel om een afvalcoach in te zetten. De coach begeleidt inwoners om hen te laten inzien dat hergebruik van grondstoffen belangrijk is en om hun afval beter te gaan scheiden. Als mensen ondanks goede scheiding niet uitkomen met eens per acht weken, kunnen ze restafval ook met de milieupas brengen naar een ondergrondse restafvalcontainer in hun kern.

Kosten afvalinzameling
In 2021 stijgt de gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden met ongeveer € 6. Een gemiddeld gezin betaalt in 2021 € 253 voor de afvalinzameling. De kosten voor de afvalinzameling zijn reëel en komen overeen met de kosten in vergelijkbare gemeenten. Dat bleek uit een onderzoek dat het college dit voorjaar op verzoek van de gemeenteraad deed. De kosten voor de inzameling van afval en grondstoffen lopen de laatste jaren op. Waar eerder bijvoorbeeld oud papier en het textiel inkomsten opleverden, is dat nu bijna nihil. Met deze kostenverhogingen en dalende opbrengsten worden ook veel andere gemeenten geconfronteerd. Met het afval- en grondstoffenplan blijft de kostenstijging van de afvalinzameling voor inwoners in 2021 beperkt.

Raad beslist
De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het nieuwe Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 . De raad stelt ook de tarieven voor de afvalstoffenheffing vast. Na de vaststelling informeert de gemeente inwoners per brief over de veranderingen en wat die voor hen betekenen.