Begroting 2021 vertoont tekort, maar gemeente Lochem blijft investeren

Lochem – Voor 2021 en de jaren daarna heeft de gemeente Lochem een begrotingstekort. Het lukt de
komende jaren niet om quitte te spelen. Het tekort kan zelfs verder oplopen. De coronacrisis speelt de gemeente daarbij parten en mogelijk ontvangt ze op korte termijn minder geld van het Rijk. Deze herverdeling van het Gemeentefonds pakt waarschijnlijk nadelig uit voor de
plattelandsgemeenten. Toch zet de gemeente voorgenomen investeringen door in onder andere recreatie en toerisme, economie, onderwijs, zorg en sport.

Dit is in lijn met de verwachtingen uit de behandeling van de Kadernota. De raad gaf het college daarbij opdracht geen onomkeerbare besluiten te nemen die forse impact hebben op voorzieningen voor inwoners en de leefbaarheid in kernen en het buitengebied. Daardoor doet de uitzonderlijke situatie zich voor dat er een begroting ligt met structurele tekorten.

Pas op de plaats
Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “We kennen het probleem nog niet helemaal. Corona en het
gemeentefonds maken het leven in gemeenteland onzeker. We maken dus een pas op de plaats en bezuinigen nu niet op bijvoorbeeld een zwembad, bibliotheek, wegen of ouderenzorg. We zetten de voorgenomen investeringen ook door. Dat kan verantwoord omdat er nog genoeg geld in de spaarpot
zit. Investeren helpt Lochem om sterk uit de coronacrisis te komen en daarna snel de draad te kunnen oppakken.” Vanwege de pas op de plaats kiest het college nu ook niet voor een lastenverzwaring voor inwoners. De Onroerend Zaak Belasting stijgt niet meer dan de inflatie.

Corona en herverdeling gemeentefonds
Het college heeft de begroting niet sluitend willen maken door bezuinigingen. Er is teveel onzeker:
– De consequenties van de coronacrisis. Ondanks compensatie van het rijk, heeft corona onvermijdelijk gevolgen voor de financiële situatie van gemeenten. Inwoners, ondernemers en
organisaties lijden onder de aanhoudende coronacrisis. Het college vindt het belangrijk om ze zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat kost geld. Het Rijk springt hier bij en heeft al bedragen toegezegd. Een eerste schatting van de kosten bedraagt een kleine € 200.000 voor 2021. De
verwachting is dat het effect van corona ook op de jaren erna nog zal doorebben.
– De uitkomsten uit de herverdeling van het gemeentefonds. Het lijkt er sterk op dat plattelandsgemeenten flink gaan inleveren. In december 2020 weet het college daarover meer. Het doet in januari 2021 een procesvoorstel aan de raad om te komen tot een oplossing voor de begrotingstekorten.

Begrotingsapp
De begroting is in te zien via www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financien. Daar is rond 1 oktober ook de begrotingsapp te vinden. Dat is een interactieve webapplicatie, waarmee snel en gemakkelijk de begroting te lezen is.

Besluitvorming
De begroting 2021 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2020.