Route naar een bereikbaar Gelderland

Regio – Met het vaststellen van de visie voor een bereikbaar Gelderland geven Gedeputeerde Staten aan welke route zij kiezen om Gelderland bereikbaar te houden. Via verbinden, veranderen en vergroenen kiest GS de slimste weg om veilig, snel, betaalbaar én klimaatneutraal reizigers en goederen door Gelderland te verplaatsen. Centraal staan zogenaamde nieuw te ontwikkelen hubs. Op een hub stapt de reiziger soepel over op andere manieren van reizen en kan bijvoorbeeld zijn fiets of auto opladen, tijdelijk werken en boodschappen laten bezorgen. Met deze route geven GS ook aan welke afwegingen zij willen maken tussen investeren in infrastructuur en slim gebruiken van het bestaande netwerk. Want de middelen zijn beperkt. Deze route en afwegingen leggen zij ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

Christianne van der Wal, gedeputeerde Mobiliteit: “Goed bereikbaar zijn voor inwoners en bedrijven is essentieel voor de welvaart en het welzijn van de Gelderlanders. We reizen steeds meer en we willen als GS dat dit duurzamer en veiliger gebeurt, terwijl de financiële middelen beperkt zijn. Met deze visie bepalen we de koers. Met vijf bouwstenen schetsen we een bereikbaar Gelderland. Daarbij kijken we naar beschikbare reismogelijkheden en wegen vervolgens af welke investeringen nodig zijn om Gelderland in de toekomst bereikbaar te houden. Als gevolg van Covid-19 kijken we nu nadrukkelijk naar het versnellen van investeringen. “

Bouwstenen voor bereikbaarheid
Om te bepalen waar het provinciale geld voor bereikbaarheid naar toe gaat, maken GS gebruik van vijf bouwstenen. Hiermee schetsen zij een toekomstbeeld voor een bereikbaar Gelderland. De eerste bouwsteen is het realiseren van bijzondere hubs op de juiste locaties. Aan stadsranden en bijvoorbeeld in steden verbinden zij verschillende vormen van mobiliteit. Daar maken hubs de overstap mogelijk naar fietsen op korte afstanden (bouwsteen 2). Tegelijkertijd vormen hubs ook de overstap naar het reizen op langere afstanden (bouwsteen 3). Die langere reizen wil GS verbeteren (optimaliseren) in de vorm van hoogwaardig OV. Speciale aandacht is er voor het versterken van het goederenvervoer (bouwsteen 4), juist gezien de ligging van Gelderland op de internationale corridors. Het bevorderen van verkeersveiligheid is bouwsteen 5.

Jan van der Meer, gedeputeerde Openbaar Vervoer: “In binnenstedelijke gebieden maken veel mensen gebruik van het Openbaar Vervoer. Daar werken we aan een kwaliteitssprong. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van metrobussen. Die maken het mogelijk dat veel reizigers snel en soepel reizen met de bus, zodat zij zonder veel tussenstops op de plaats van bestemming komen. Maar ook achterlandverbindingen vragen aandacht.

Afwegen van investeringen
Met de 5 bouwstenen schetst GS een toekomstbeeld voor een bereikbaar Gelderland. En met het afweegkader bepaalt zij vervolgens in welke activiteiten en projecten te investeren. Dat betekent het afwegen of die activiteit of dat project past binnen de bouwstenen en bij de gewenste rol van de provincie. Als voorbeeld schetst GS een globaal beeld van de verdeling van beschikbare middelen in deze coalitieperiode over de bouwstenen en daarbij passende projecten om in te investeren. Van der Wal:” Dit overzicht laat zien dat scherpe keuzes nodig zijn. Want met bijvoorbeeld 90 miljoen voor de bouwsteen lange afstanden kunnen we helaas al niet alle wensen voor het verbeteren van de weg- en spoorinfrastructuur realiseren. In de begroting van 2021 komen we met een voorstel welke programma’s we in ‘21 oppakken en welke projecten we dus gaan uitvoeren. Maar eerst is het aan PS om over deze bouwstenen en afwegingen te besluiten”.

Covid-19
Covid-19 is van grote invloed op de mobiliteit, die nu flink minder is dan normaal. Onderzoek toont aan dat na deze crisis de mobiliteit weer groeit naar het oude niveau en verder door groeit. Om de economische crises als gevolg van Covid-19 te overbruggen, monitort Gelderland de gevolgen daarvan op de bereikbaarheid en herijkt waar nodig de visie en bijbehorende keuzes.