Duidelijkheid over taken Perspectief Zutphen voor 2021-2024

Zutphen – Om duidelijk te krijgen wat de gemeente Zutphen verwacht van Perspectief Zutphen, en hoe de stichting dit vervolgens gaat uitvoeren, werkt dr gemeente met ‘vraag’- en ‘aanbod’ documenten. De eerste stap hierin was het vraagdocument van de gemeente, vastgesteld op 3 december 2019. Hierin spreekt de gemeente zich uit over de rol van Perspectief Zutphen. Er staat in welke dienstverlening de gemeente verwacht en welke financiële taakstelling daarbij hoort. Dit geldt voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024. De tweede stap is het ‘aanboddocument’ van Perspectief. Dit is het antwoord op het vraagdocument van de gemeente. In het aanboddocument geeft Perspectief aan hoe zij aan de vraag gaat voldoen. Na bestuurlijke gesprekken tussen de gemeente en Perspectief heeft het college ingestemd met het aanboddocument. Het resultaat is dat het aanbod van Perspectief ook daadwerkelijk aansluit op de vraag van de gemeente.

Vraag- en aanboddocumenten
Wethouder Mathijs ten Broeke: ‘Samen met Perspectief hebben we hard gewerkt aan dit vraag-en aanboddocument. De basis die er nu ligt vormt een goed startpunt voor het werk dat we de komende jaren samen gaan verrichten: zoveel mogelijk mensen een zo groot mogelijke kans geven om mee te doen in onze samenleving. Ik ben hier heel blij mee.’
Directeur-bestuurder Jorinde Klungers van Perspectief: ‘Ons ideaal is dat inwoners zich van betekenis, krachtig en veilig voelen. Met deze gezamenlijke richting hebben wij er alle vertrouwen in dat we samen met inwoners, de gemeente en partners hieraan bij kunnen dragen en zo de sociale basis in Zutphen en Warnsveld versterken.’

De gemeente werkt sinds de oprichting van Perspectief met deze vraag- en aanboddocumenten. Deze vormen samen één geheel. Hierin staan de afspraken over de dienstverlening, de resultaten die zijn overeengekomen en de bekostiging door de gemeente. De afspraken gelden voor een periode van vier jaar. Het huidige vraag- en aanboddocument loopt tot en met 31 december 2020. De ingangsdatum van het nieuwe vraag- en aanboddocument sluit daarop aan. Beide documenten zijn in samenwerking tussen de gemeente Zutphen en Perspectief geformuleerd. Beide partijen hebben er vertrouwen in dat hier de komende jaren gezamenlijk, ieder vanuit de eigen rol, vorm aan gegeven gaat worden. Het jaar 2020 is een overbruggingsjaar waarin naar het nieuwe vraag- en aanboddocument wordt toegewerkt.

Strategische visie sociaal domein
Onlangs heeft het college het ontwerp herijking strategische visie Sociaal Domein vastgesteld. De kern is: in de gemeente Zutphen werken we aan een inclusieve samenleving.
Wethouder Mathijs ten Broeke: ‘We streven naar een positieve ontwikkeling van “zorgen voor” de inwoners naar “zorgen dat” de inwoners in staat zijn voor zichzelf te zorgen. We willen de hulpafhankelijkheid van inwoners waar mogelijk verminderen. We willen een samenleving waarin mensen worden geactiveerd om naar vermogen maatschappelijk actief te zijn. Dit vraagt van Perspectief meer nadruk op de collectieve benadering. Denk hierbij aan sociaal makelaarschap, signaleren, aanjagen, verbinden, kortdurend begeleiden en groepsgericht werken.’
Directeur-bestuurder Jorinde Klungers van Perspectief: ‘De gemeente vraagt ons om een transformatie in combinatie met een forse bezuiniging. Deze transformatie gaan we graag aan. Tegelijkertijd is het een grote opgave met veel impact. Perspectief moet daarom keuzes maken. Voor een aantal medewerkers betekent dit helaas dat zij hun baan bij Perspectief niet behouden. Inwoners kunnen vanaf juli 2020 bij onze drie integrale sociale wijkteams terecht. De komende maanden bepalen we hoe we de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in een vernieuwde vorm vanuit de sociale wijkteams gaan uitvoeren. Dat betekent dat onze afdelingen Buurtservice en de Vrijwilligerscentrale in de huidige vorm vervallen per juli 2020. De bijdrage van vrijwilligers blijft heel belangrijk.’