Begroting 2019: Lochem investeert in meer slagkracht

Lochem – Het uitvoeren van het collegeprogramma, landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en het terugbrengen van de tekorten op jeugdzorg zullen een hoge inzet vragen van de organisatie. In de begroting 2019 stelt het college de raad dan ook voor om budget uit te trekken voor meer slagkracht in de gemeentelijke organisatie. Het college accepteert voor 2019 daarom een tekort van € 1,4 miljoen waarvoor het de algemene reserve aanspreekt.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “tijdens de collegetour ‘Lochem Inspireert’ gaan we in gesprek met de Lochemse inwoners, organisaties, bedrijven en raadsfracties. Zij kunnen ons uitnodigen om te vertellen over hun ideeën over economie, duurzaamheid en hun leefomgeving. De ideeën zijn een belangrijke inspiratiebron voor de komende vier jaar. Maar het is nu nog te vroeg om de opbrengst te kunnen verwerken in de begroting. In het voorjaar van 2019 komt het college met een voorstel voor de uitvoering van het programma.”

Jeugdhulp
De eerste jaren na de decentralisatie van het sociaal domein wijzen uit dat de kosten voor jeugdhulp structureel financiële gevolgen hebben voor de begroting. De verwachting is dat de tekorten elk jaar rond de € 2,8 miljoen liggen. Op 75% van de uitgaven voor jeugdhulp is de invloed van de gemeente nihil. Vernieuwingen zoals inkoopafspraken met GGZ, nieuwe integrale producten en de start van integrale toegang ’t Baken zullen zich vertalen in een aflopend tekort van € 2,6 miljoen in 2019 naar
€ 2,3 miljoen in 2022.

Slagvaardig Lochem
De afgelopen jaren is flink bespaard op personeel. Om aan de slag te kunnen met de vragen die op de gemeentelijke organisatie af komen, is een structurele investering in de organisatie nodig. Dat betekent concreet een uitbreiding met 9 fte. Enkele voorbeelden van die vragen zijn de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en een college dat meer in gesprek met de samenleving is. Ook de aanpak van ondermijning inclusief handhaving, permanente bewoning van recreatiewoningen en vergroten van zichtbaarheid in het buitengebied behoeven meer aandacht.

Vanaf 2019
We kijken ook naar wat we niet meer of anders gaan doen. We vragen de organisatie om scenario’s in beeld te brengen voor het verder terugdringen van de tekorten op jeugdhulp en gaan op zoek naar onderwerpen die met minder aandacht toe kunnen. Zo ontstaat ruimte voor de uitvoering van nieuwe prioriteiten. Dit leidt in het vroege voorjaar van 2019 tot een voorstel voor uitvoering en een extra moment van financiële heroverweging. De vertaling en definitieve uitwerking van het collegeprogramma en de thema’s volgen in de kaderbrief 2020.

Begrotingsapp
De begroting is in te zien via www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financien. Daar is rond 5 oktober ook de begrotingsapp te vinden. Dat is een interactieve webapplicatie, waarmee snel en gemakkelijk de begroting te lezen is.
Besluitvorming
De algemene beschouwingen zijn op maandag 5 november 2018. Dan neemt de raad ook een besluit over de begroting 2019.