Extra geld vrij voor beheer en onderhoud openbare ruimte

Lochem – De gemeente Lochem maakt structureel extra geld vrij om een impuls te geven aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Om het gewenste niveau te kunnen bereiken, stelt het college aan de raad voor om structureel een extra bedrag van € 489.000 per jaar te besteden aan de openbare ruimte, zoals in het investeringsplan is opgenomen.  

Het bestaande jaarlijkse budget voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte is ongeveer € 8 miljoen. Globaal wordt € 5 miljoen besteed aan werkzaamheden van Circulus en € 3  miljoen voor groot onderhoud aan bijvoorbeeld wegen en fietspaden. 

Te weinig budget
Het niveau van beheer en onderhoud voldoet niet aan de eisen in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) uit 2019. Circulus en de gemeente merken dat er structureel te weinig budget is om de openbare ruimte op het door de raad vastgestelde niveau te kunnen beheren en onderhouden. Het college heeft in zijn collegeprogramma genoemd dat de openbare ruimte er verzorgd moet uitzien en beseft dat daar meer geld voor nodig is.

 Voor groen, verharding en schoonhouden
De gemeente zet het extra geld in voor groen, verhardingen en opruimen van bijplaatsingen bij containers in milieuparkjes. De gelden zijn voor het verbeteren van de veiligheid, toegankelijkheid en begaanbaarheid van de paden en wegen en voor groenrenovatie. Dit omdat we met alleen dagelijks onderhoud de gewenste beeldkwaliteit in plantvakken niet altijd halen. Het bedrag voor reiniging is om bijplaatsingen bij containers te verwijderen. Elk jaar bepaalt de gemeente samen met Circulus de werkzaamheden en locaties die Circulus aanpakt.

Gemeentelijke groenbeheerder
Het college wil van het extra geld ook een gemeentelijke groenbeheerder aanstellen. Dit omdat het groenbeheer meer inzet vraagt dan enkele jaren geleden. Door de grootschalige woningbouw en de het toenemende belang van groen, klimaat en biodiversiteit in onze gemeente is er capaciteit nodig om het beheer en onderhoud van het groen in de openbare ruimte goed te organiseren. De gemeentelijke groenbeheerder zal nauw samenwerken met de groenbeheerder van Circulus, de gemeenlijk beleidsmedewerker groen, de ecoloog en de vergunningverlener.

Nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Circulus
In 2023 komt er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Circulus. Sinds 2014 is de samenwerking tussen gemeente en Circulus vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In de DVO komt te staan wat Circulus aan Lochem levert in de buitenruimte en wat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van Circulus én de gemeente zijn. De kosten worden in beeld gebracht. Zo zijn werkzaamheden én financiële consequenties transparant. De gemeente en Circulus monitoren elk kwartaal de openbare ruimte en kunnen resultaten toetsen aan wat is afgesproken met elkaar. Als het nodig is, is elk jaar een aanpassing van de DVO mogelijk.

Besluitvorming
De raad neemt naar verwachting in haar vergadering in juni een besluit over het extra geld. Dat is direct na het besluit beschikbaar.