Rekenkamercommissie Lochem doet onderzoek naar effectiviteit woonbeleid gemeente Lochem

lochem

Foto; Extra Nieuws

Een wakker woonbeleid?
Nederland kent een overspannen woningmarkt. Dat was een paar jaar geleden niet zo.
Bijvoorbeeld jongeren en starters hebben grote moeite om een betaalbare woning te vinden.
De rekenkamercommissie van de gemeente Lochem heeft daarom onderzoek gedaan naar de
effectiviteit van het woonbeleid van de gemeente. Het onderzoek richt zich op de beschikbaarheid
en betaalbaarheid van woningen. Daarbij is gekeken naar de rol van de raad in de ontwikkeling van
het woonbeleid.

Conclusies en aanbevelingen
De centrale vraag van het onderzoek is of de gemeentelijke doelen ten aanzien van betaalbaar
wonen in de achterliggende periode zijn gerealiseerd. Het antwoord daarop luidt: ja, bij benadering.
De vraag naar woningen in de gemeente Lochem in het algemeen is ten opzichte van 2018 (ijkpunt
Woonvisie 2018-2025) sterk gestegen. Het zoekproces naar bouwlocaties in de kernen is ingezet. Dit
vraagt met spoed om een herijking en gedeeltelijke herziene kaderstelling van het woonbeleid door
de raad.

De informatiepositie van de gemeenteraad is terugkijkend onvoldoende geweest om het woonbeleid
te controleren, op tijd bij te sturen en daarbij de juiste afwegingen te kunnen maken.
Een actieve discussie over bruikbare instrumenten is nodig voor de gewenste kaderstelling.
De rekenkamercommissie beveelt aan dat de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt een zienswijze te
geven op de prestatieafspraken met de woningcorporaties, voordat deze worden vastgesteld.