Aanwijzing reserveringsgebieden voor drinkwater

Om ook in de toekomst in voldoende drinkwater te kunnen voorzien, reserveert de provincie Gelderland grondwater voor de toekomstige drinkwatervoorziening. De provincie wijst daarvoor zogeheten drinkwaterreserveringsgebieden aan in Gelderland. Deze gebieden hebben bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning.

Voldoende drinkwater voor de middellange termijn
De provincie moet zorgen voor grondwater en voldoende drinkwaterbronnen. Ook bij bevolkings- en economische groei willen wij dat altijd voldoende goed drinkwater beschikbaar is. Daar ligt onze focus. Daarnaast verandert het klimaat en wordt de bodem steeds intensiever gebruikt. Het Rijk heeft daarom de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Gelderland zet in op de reservering 55 miljoen m3 extra drinkwater.

Onderzoek mogelijke waterwinningen
In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In afstemming met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, Vitens, natuur- en milieuorganisaties, LTO, koepels van het bedrijfsleven en de bodemenergie- en geothermiesector. Het MER beschrijft de milieueffecten van (aanvullende) grondwateronttrekkingen in 71 potentiële gebieden. Op basis van het MER en input van de genoemde partijen is een keuze gemaakt voor 11 drinkwaterreserveringsgebieden. Bij de begrenzing van de drinkwaterreserveringsgebieden is waar mogelijk rekening gehouden met andere functies, zoals bestaand stedelijk gebied, bedrijventerreinen en kansen voor geothermie. Naast grondwaterwinning zijn ook gebieden voor oevergrondwaterwinning (Waal en IJssel) opgenomen. Ook is gekeken naar een zekere spreiding over Gelderland, zodat de lasten niet in één regio terecht komen.

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Met het aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebieden waarborgen we, dat er ook in de toekomst voldoende goed drinkwater blijft. Dit moet je in een vroeg stadium doen, omdat het realiseren van een daadwerkelijke drinkwaterwinning jarenlang duurt. Tegelijkertijd gaan we ook verder onderzoek doen naar andere bronnen en concepten voor drinkwater, zoals brakwater en de wateraccu Veluwe. Daarnaast is het van belang om te kijken of we drinkwaterbesparing kunnen realiseren.”

Gereserveerd
Het gaat om reserveringsgebieden. Er wordt op korte termijn nog geen drinkwater gewonnen. Daarvoor moet eerst verder onderzoek gedaan worden naar een concrete locatie binnen de gebieden. Dat gebeurt in aparte m.e.r.-procedures. 

De drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid staan in het ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV. Dit ligt samen met het Milieueffectrapport van 20 oktober tot en met 30 november 2021 ter visie. Iedereen kan hier in deze periode op reageren. Er komen ook verschillende informatiebijeenkomsten voor inwoners en betrokkenen in de voorgenomen drinkwaterreserveringsgebieden. Hierover worden zij geïnformeerd via huis-aan-huisbladen. Meer informatie is te vinden op onze website. Gedeputeerde Staten leggen dit plan ter goedkeuring voor aan Provinciale Staten in voorjaar 2022.