Afronden geplande kap van zieke en dode bomen langs wegen

boom

Foto; Pixabay

Bomen zijn belangrijk voor provincie Gelderland, ook langs wegen. Ondanks planmatig beheer en onderhoud hebben bomen niet het eeuwige leven. Provincie Gelderland kapt bomen die uiteindelijk niet meer te redden zijn voor de veiligheid van de omgeving. Begin dit jaar kondigden we aan over heel Gelderland in totaal 195 bomen te gaan kappen. Het gaat hierbij om bomen langs provinciale wegen in de Achterhoek, Rivierenland en de Veluwe.  Bij 90 bomen is de kap toen uitgesteld vanwege broedende vogels. Vanaf half juli gaan we verder met het kappen van de laatste 90 bomen. Er is beperkte verkeershinder voor de weggebruikers.

Beheer en onderhoud bomen
De provincie Gelderland heeft vele kilometers boomrijen en boomvlakken in beheer. Grofweg gaat het om zo’n 82.000 individuele bomen en ca.250.000 bomen in zo’n 3500 boomvlakken. Het beheer is erop gericht bomen zo lang mogelijk in goede conditie te houden en de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. In maart zijn we gestart met het kappen van in totaal 195 zieke en dode bomen. De laatste 90 bomen zijn toen niet gekapt omdat er broedende vogels in de te kappen boom of in de omliggende bomen zaten. De  laatste 90 bomen worden nu ook geveld.

Planmatig
Het onderhoud van bomen langs wegen bestaat uit een aantal stappen. Jaarlijks vindt er bij 1/3 van onze bomen een boomveiligheidscontrole plaats door een gespecialiseerd bedrijf. Dan wordt gekeken naar de conditie van de boom, de vitaliteit en of er gesnoeid moet worden. Bij bomen met een verhoogd veiligheidsrisico vindt de inspectie jaarlijks plaats.

Nader onderzoek
Bij twijfel over de veiligheid van de boom vindt er een nader onderzoek plaats of de boom nog gezond en vitaal is en welke aanvullende maatregelen er getroffen kunnen worden om de boom veilig te houden voor de omgeving. Als uiteindelijk deze acties ook niet het gewenste effect hebben, kapt provincie Gelderland uiteindelijk dergelijke bomen vanwege de veiligheid voor de omgeving. Naast de leeftijd vormt ook aantasting door zwammen en het afsterven door de droogte van afgelopen jaren een belangrijke rol om tot het kappen over te gaan.

Herplantplicht en hergebruik
Voor het kappen van dode bomen is een kapvergunning of een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. De ontheffingen zijn verleend door de provincie voor de Wet natuurbescherming en de kapvergunningen door de gemeenten. Voor al deze bomen geld een herplantplicht.