Gevolgen klimaatverandering nu in beeld voor Lochem in digitale klimaatatlas

lochem – Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor onze leefomgeving. Denk met name aan overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte. Voor de gemeente Lochem is er nu een klimaatatlas. Digitale kaarten in die atlas laten de gevolgen van klimaatverandering zien. Aan de hand van de klimaatatlas werkt de gemeente Lochem aan een klimaatadaptatieplan, voor een klimaatbestendige toekomst. De atlas is te vinden op www.weetvanwater.nl/klimaatatlas

We zien nu al duidelijk de gevolgen van klimaatverandering. Daarom passen we onze leefomgeving aan op onder andere steeds drogere zomers en hevigere regenbuien. Dat noemen we klimaatadaptatie. In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als mijlpaal bepaald dat de omgeving in 2050 een klimaatbestendige inrichting moet hebben. Hierin hebben overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Zo ook de gemeente Lochem en haar inwoners en bedrijven.

Lochemse klimaatatlas
De klimaatatlas brengt in beeld op welke effecten van een veranderend klimaat we ons moeten instellen. Die zijn gebaseerd op de klimaatscenario’s voor 2050 van het KNMI. Wethouder Robert Bosch: “Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering doen we samen. Daarom is het goed dat iedereen nu kan zien waar wateroverlast, hitte, droogte en overstroming kunnen voorkomen. In de loop van dit jaar volgt een klimaatadaptatieplan.  Met concrete acties, afgestemd op lokale klimaateffecten.”

De gemeente en het waterschap stellen aan de hand van de atlas het klimaatadaptatieplan op. Samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. Zo kan niet alleen de gemeente, maar kunnen ook het waterschap, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven hun leefomgeving en toekomstige plannen hierop aanpassen. Met deze informatie gaan zij samen aan de slag.

Lochems klimaatadaptatieplan
De gemeente werkt nu een gemeentelijk klimaatadaptatieplan uit. Hierin beschrijft de gemeente wie op welke actie aan zet is. Ook staat erin hoe de gemeente inwoners betrekt bij klimaatadaptatie. Denk bijvoorbeeld aan de regentonactie van vorig jaar (inwoners  kregen 20 euro korting op een regenton). Verder helpt LochemEnergie inwoners graag en kunnen zij op Weet van Water terecht voor tips en inspiratie. De verwachting is dat het klimaatadaptatieplan eind 2021 klaar is.

Meer weten?
www.weetvanwater.nl/klimaatatlas
www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-milieu/klimaat
https://www.lochemenergie.net/water-besparen
www.wrij.nl/