Eerste stappen op weg naar een provinciaal Luchthavenbesluit Teuge

Gedeputeerde Staten (GS) voeren een verkenning uit naar mogelijke scenario’s voor een provinciaal Luchthavenbesluit voor luchthaven Teuge. Met aandeelhouders, gebruikers, exploitanten en actiegroepen uit de omgeving worden denkrichtingen besproken om te komen tot mogelijke scenario’s. Aanleiding vormt de aanvraag voor een provinciaal Luchthavenbesluit door luchthaven Teuge. De luchthaven heeft ook een Wet natuurbescherming (Wnb) vergunning aangevraagd. Tegelijk met de verkenning is GS bezig om de aanvragen te beoordelen op juistheid en volledigheid.

Drie denkrichtingen
Bij de gesprekken gaat het om het verkennen van het draagvlak voor drie denkrichtingen:

-de denkrichting huidig gebruik, dat wil zeggen de luchthaven krijgt vergund wat ze de afgelopen jaren daadwerkelijk heeft benut;

-de denkrichting conform aanvraag, dat wil zeggen gaat uit van de ruimte die Teuge heeft aangevraagd;

-de denkrichting ontwikkelruimte onder voorwaarden, dat wil zeggen dat Teuge vergund krijgt wat ze daadwerkelijk benut met voorwaarden om te groeien.

“Ons provinciaal Luchthavenbeleid dateert uit 2009. Ondertussen spelen er allerlei ontwikkelingen in de luchtvaart. Naast het economische belang van de luchthaven hebben we ook te maken met de belangen van natuur, woon- en leefomgeving en duurzaamheid. Met deze verkenning halen we die belangen op om ze mee te nemen in onze afwegingen. Uiteindelijk kiezen we als GS een voorkeurscenario. We gaan daarover vervolgens in gesprek met Provinciale Staten voordat we het uitwerken in een ontwerpbesluit”, aldus gedeputeerde Christianne van der Wal.

Voorkeurscenario

Naar aanleiding van het gesprek met Provinciale Staten (PS) over het voorkeursscenario werkt GS vervolgens beide aanvragen uit in ontwerpbesluiten, waarop zienswijzen mogelijk zijn. Vervolgens stellen GS de Wnb-vergunning vast. Het provinciaal Luchthavenbesluit legt GS ter vaststelling voor aan PS.

Aanvragen

Beide aanvragen zijn 22 mei ingediend door luchthaven Teuge. Op dit moment beschikt luchthaven Teuge over een ministeriele omzettingsregeling uit 2010.