Overbruggingsmaatregelen voor gezonde binnensteden en dorpskernen

De vitaliteit van veel Gelderse binnensteden en dorpskernen was voor de periode van COVID-19 al een zorgpunt. Door de huidige crisis is de positie van centrumgebieden verder aan het wankelen gebracht. Provincie Gelderland wil een helpende hand bieden. Vitale, bruisende binnensteden en dorpskernen zijn immers van cruciaal belang. Dat doet de provincie door data te verzamelen om toekomstscenario’s in beeld te brengen, door extra ondersteuning te bieden aan Gelders centrummanagement, ondersteuning van gezamenlijk innovatief ondernemerschap en werkgelegenheid én ondersteuning bij de fysieke transformatie van centrumgebieden aan te bieden.

Snel van start

Gezonde binnensteden en dorpskernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en het economische vestigingsklimaat van Gelderland. Het gaat om nieuwe, aanvullende maatregelen voor binnensteden en dorpskernen. De eerste maatregelen starten naar verwachting in augustus dit jaar.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Samen met gemeenten en ondernemers gaan we gericht aan de slag met leegstand in de centra die door de gevolgen van de Covid-19 crisis ontstaat.”

Kennis en data

Van het landelijke koopstromenonderzoek laat provincie Gelderland naar behoefte regiorapportages maken. Landelijke datasets worden vertaald naar regionaal en lokaal niveau in een dashboard. Voor de 50 Gelderse kernen met meer dan 5.000 inwoners wordt een vitaliteitsbenchmark gemaakt. Uiteindelijk moeten in september alle data beschikbaar zijn. Het meten van realtime data van bezoeken aan centrumgebieden vraagt meer tijd. Gezamenlijk met andere provincies, gemeenten en brancheorganisaties werkt provincie Gelderland aan een duurzame kennisinfrastructuur.

Gedeputeerde Christianne van der Wal: “Om de bedrijvigheid in dorpskernen en binnensteden te behouden is samenwerken tussen ondernemers en het delen van data van groot belang. Als provincie ondersteunen we ze daarbij, in aanvulling op activiteiten van gemeenten en Rijk”.

Samenwerking, ondernemerschap en de fysieke transformatie

Om het centrummanagement in Gelderland te versterken gaat provincie Gelderland in augustus opdracht geven voor een 4 a 5 tal intervisietrajecten en een professionaliseringstraining. Door het uitbreiden van het instrumentarium van het SteenGoed Benutten, kunnen gemeenten financiële ondersteuning krijgen bij het (extra) inzetten van een centrummanager. In Coachcafés worden ondernemers op winkelstraatniveau in slim, schoon en sociaal ondernemen gecoacht. Voor het van werk naar werk begeleiden en omscholen van ondernemers en medewerkers die zonder werk zitten door de gevolgen en maatregelen van COVID-19, zetten de ArbeidsmarktRegio’s zich in. Hiervoor heeft het college van Gedeputeerde Staten al eerder 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tenslotte biedt provincie Gelderland via de werkwijze SteenGoed Benutten extra financiële ondersteuning voor visieontwikkeling voor binnensteden en dorpskernen. Voor de fysieke verandering van centrumgebieden gaat provincie Gelderland door met SteenGoed Benutten.

Gelderse aanpak COVID-19

Provincie Gelderland werkt er aan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van Covid-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase van de crisis met een bedrag van 50 miljoen euro. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelprogramma. Dat bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden staat hier.