Lochem Spreekt: erfgoed leeft onder inwoners gemeente Lochem

Lochem- Bijna 500 deelnemers aan inwonerpanel Lochem Spreekt hebben in mei hun mening gegeven over de beleving van het erfgoed. Dat betekent dat veel inwoners erfgoed een warm hart toedragen. De gemeente neemt de waardevolle uitkomsten van het onderzoek mee in de nieuwe erfgoedvisie 2020-2030.Respondenten waarderen en koesteren het kleinschalige coulisselandschap. Van hen maakt 67% zich zorgen om wat de overschakeling naar duurzame energiebronnen gaat betekenen voor dat waardevolle cultuurlandschap. Kenmerkende elementen zijn bijvoorbeeld de landgoederen, het biodiverse coulissenlandschap en de slingerende Berkel.Veel respondenten kennen ook het immateriële erfgoed met zijn tradities (67%) en verhalen (60). Erfgoed is niet alleen van grote waarde voor de leefomgeving van de inwoners, het maakt de gemeente volgens de respondenten (50%) ook aantrekkelijk voor toeristen. Een grote meerderheid (87%) vindt het belangrijk dat wat er al is, via nieuw erfgoedbeleid wordt beschermd en behouden voor toekomstige generaties. De meest aansprekende ideeën voor een betere beleving van erfgoed zijn: meer wandel- en fietsroutes (69%) en betere informatievoorziening. Op de locaties zelf (56%) en online (41%). Kortom, voor veel inwoners is het erfgoed van grote waarde en bepalend voor het karakter van de streek en de identiteit van de gemeente Lochem.Wat wordt er nog meer gedaan voor de nieuwe erfgoedvisie?
Helaas zijn in verband met de coronacrisis de geplande discussieavonden niet doorgegaan. Deze avonden zouden in het teken staan van met elkaar in gesprek gaan over erfgoed. De digitale vragenlijst bood inwoners een alternatief om hun inbreng tocht te kunnen geven. Verder zijn er verdiepende interviews gehouden met verschillende groepen en organisaties die actief zijn in het erfgoedveld. De nieuwe erfgoedvisie zal een helder kader gaan geven aan wat we met elkaar belangrijk vinden en waar we extra aandacht aan geven de komende jaren.Meer informatie over erfgoed in Lochem
Meer informatie over erfgoed staat in:
• de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Lochem. Hierin is al het gebouwde en landschappelijke erfgoed beschreven en gewaardeerd: https://www.lochem.nl/cultuur-recreatie-toerisme-en-sport/cultuur/cultuurhistorische-waardenkaart.html
• de nieuwsbrief Erfgoednieuws. Aanmelden kan via https://www.lochem.nl/cultuur-recreatie-toerisme-en-sport/monumenten.html.Meedoen aan Lochem Spreekt
Dat kan iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente Lochem woont, werkt of onderneemt. Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl en is gratis. Aanmelders ontvangen een e-mail zodra een onderzoek start. Meedoen op papier kan ook. Bel daarvoor met Moventem via (0575) 760 227.