Gemeente Berkelland geeft toelichting op bewonersavonden Windpark Avinkstuw

De gemeente Berkelland geeft een toelichting op het gemeentelijk beleid ten aanzien van windenergie tijdens de informatieavonden van de Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (i.o.). Deze worden gehouden op dinsdag 9 juni en donderdag 11 juni bij de Melktap in Geesteren. Vanwege de richtlijnen van het RIVM omtrent Corona, hebben de bewonersbijeenkomsten een besloten karakter en mogen er per avond maximaal 30 mensen in de zaal aanwezig zijn. De bewoners, die door de coöperatie schriftelijk zijn uitgenodigd, dienen zich dan ook vooraf aan te melden via www.achterhoeksewindenergie.nl/bijeenkomst. De aanmelding wordt bij de deur gecontroleerd. Tijdens de avonden gaat de coöperatie in gesprek met omwonenden tot ongeveer 800 meter van het beoogde windpark Avinkstuw. De coöperatie heeft het initiatief voor een windpark van 5 molens genomen om een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke doelstellingen en om de inkomsten uit het windpark te laten ‘landen’ in de omgeving.

Als gevolg van een aantal inspraakreacties tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 mei jl., is er afgelopen week negatieve publiciteit geweest over het initiatief. In reactie daarop heeft de Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (i.o) in een brief aan het college van B&W en aan de gemeenteraad het één en ander verduidelijkt. Het initiatief is namelijk juist genomen om de omgeving mee te laten denken en mee te laten profiteren en niet om er zelf rijker van te worden of de belangen van grondeigenaren te dienen. Dat bewoners in eerste instantie niet blij zijn met de mogelijke bouw van windmolens is begrijpelijk, maar komt vaak voort uit gebrek aan informatie en misverstanden. Om dit te voorkomen is een open gesprek nodig, met respect voor elkaars standpunten.

De coöperatie hoopt dat een open gesprek tijdens de bewonersbijeenkomst mogelijk is en stelt het zeer op prijs dat de gemeente een toelichting geeft op de gemeentelijke doelstellingen. Omwonenden tot 800 meter van de windmolen locaties zijn persoonlijk uitgenodigd, omdat buiten deze afstand geluidshinder en slagschaduw vrijwel niet optreden. Voor de woningen in het projectgebied (afstand kleiner dan 400 meter) is de geluidshinder beperkt: maximaal 45 dB piekbelasting en gemiddeld maximaal 41 dB op de gevel aan de buitenkant van de woning. Het geluid van 45 dB is vergelijkbaar met een stille afwasmachine, binnen is dit niet hoorbaar als de ramen gesloten zijn. Overlast van slagschaduw is beperkt vanwege een wettelijk stilstandverplichting als er méér dan 6 uur per jaar slagschaduw op een woning optreedt.

Vanzelfsprekend verandert de leefomgeving van direct omwonenden én mensen die verder weg wonen wél. Dat kan en wil de coöperatie niet ontkennen. Of dat afbreuk doet aan het landschap of juist een nieuwe (energie)dimensie toevoegt, wordt door iedereen anders ervaren. Uiteindelijk is er in Nederland een breed draagvlaak voor het landelijk klimaatbeleid en is het een politieke keuze van de gemeenteraad om op deze locatie al dan niet invulling te geven aan het gemeentelijk beleid.

Zodra de RIVM-richtlijnen omtrent Corona het toelaten, worden ook informatieavonden voor de wijdere omgeving georganiseerd.

De volledige brief van de coöperatie aan het college van B&W en aan de raadsleden is te lezen op de website www.achterhoeksewindenergie.nl .