Lochem sluit 2019 positief af dankzij extra opbrengsten precariobelasting

Lochem – De gemeente Lochem laat in haar jaarrekening 2019 een positief resultaat zien van € 5,7 miljoen. Dat dit resultaat positief is, komt vooral door eenmalige opbrengsten uit de precariobelasting. Het college stelt de raad voor om het saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

De belangrijkste meevaller in 2019 kwam uit de precariobelasting, € 7,8 miljoen. Precariobelasting
moeten bedrijven zoals Liander en TenneT betalen voor leidingen en kabels die in de grond van de
gemeente liggen. Tot nu toe zette de gemeente de precariobelasting apart in een voorziening.
Vanwege een positieve gerechtelijke uitspraak mag de gemeente de opbrengsten houden. Het geld
dat de gemeente overhoudt, gaat naar de algemene reserve. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “Je
zou kunnen denken: ‘waarom uitte de wethouder eerder zijn zorgen over de financiële toekomst?’
Maar zie de algemene reserve vooral als een spaarpotje, waar we nu eenmalig een extra bedrag in
doen. Raakt het spaargeld op, dan moeten we maatregelen nemen om het huishoudboekje nog kloppend te houden. Ik ben blij dat we besloten precariobelasting te gaan heffen. Zonder die opbrengsten zou onze jaarrekening er nu heel anders uitzien.”

Zorgen voor de toekomst
Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het jaar 2019. Een externe accountant
controleert de jaarrekening. De accountant is van plan een goedkeurende verklaring af te geven. Dat betekent dat de gemeente het geld volgens de regels heeft besteed. De accountant onderstreept in het conceptverslag de zorgen van het college. Naast de financiële opgaves als jeugdhulp en onderhoud buitenruimte vormt de coronacrisis voor de gemeente een volgende financiële uitdaging.
Daarnaast vraagt de accountant waakzaamheid voor de ontwikkeling van de vermogenspositie. In het
meerjarenbeeld van de gemeente beïnvloeden onttrekkingen aan de reserves voor een groot deel het
positieve resultaat onderaan de streep. De gemeentelijke vermogenspositie neemt hierdoor af.

Burgerjaarverslag over dienstverlening
Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de gemeenteraad, doet de burgemeester verslag
over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Inwoners zijn begaan met
hun leefomgeving en laten van zich horen als ze vinden dat de zorg daarvoor beter kan. De gemeente
doet er veel aan om de dienstverlening te verbeteren. Begin 2019 ging ’t Baken van start. Daarmee
kreeg de gemeente één loket voor alle vragen van inwoners over zorg, jeugd, werk en inkomen.
Verder zijn er onder andere het digitale inwonerspanel Lochem Spreekt, het ondernemerspanel, de
adviesraad Sociaal Domein en de twee ideeënmakelaars om voor inwoners het uiten van vragen en
zorgen gemakkelijker te maken.

Gemeenteraad besluit
Het college informeert de raad over de jaarrekening tijdens de Politieke Avond op maandag 29 juni.
Tijdens de Politieke Avond op maandag 6 juli behandelt de gemeenteraad de jaarrekening ter
besluitvorming.

De jaarrekening is te vinden op www.lochem.nl.