Afspraken provincie, gemeenten en Slimste Weg voor nu en in de toekomst voor de Nettelhorsterweg in Borculo en Lochem

Lochem – Provincie Gelderland onderzoekt of het mogelijk is eerder dan gepland de brede middengeleider bij het kruispunt Broekstraat aan te leggen. Er wordt ook gekeken of slimme toepassing van techniek, bijvoorbeeld waarschuwingsborden bij het kruispunt kunnen helpen om de veiligheid te vergroten. Dit is een van de vijf afspraken uit het bestuurlijk overleg tussen Slimste Weg en provincie en gemeenten Berkelland en Lochem. Tijdens dit overleg kwamen korte- en langere termijn maatregelen aan bod.

Kruispunt Broekstraat
Eerder spraken school, ouders, studenten en Slimste Weg én ambtenaren van de provincie over het kruispunt. Ouders maakten zich zorgen over de veiligheid van overstekende kinderen. De vijf acties die hier bedacht zijn, zijn nu door bestuurders bekrachtigd: Verkeerseducatie, herkenbaarheid van het kruispunt moet vergroot worden én slimme maatregelen als aanvullingen op de verbetering van het fietspad (gemeente Lochem). Slimste Weg komt hiervoor met een voorstel in samenwerking met de studenten.
In de weg komt een 5 meter brede midden geleider waardoor mensen in twee keer kunnen oversteken. De provincie onderzoek nu of dit sneller kan dan gepland. Om de herkenbaarheid van het kruispunt te vergroten worden bomen gekapt die nu het zicht belemmeren.

Bomen en planten langs de weg
Voor het hele traject verkennen de provincie en Slimste Weg hoe bomen en planten zo goed mogelijk benut kunnen worden om geluidshinder te verkleinen, de weg mooi te beleven en de uitstoot van fijnstof te reduceren. Daarnaast wordt ook gekeken hoe je met groen mensen zo kunt beïnvloeden dat ze zich aan de wettelijke snelheid houden. Dit noemen we natuurlijk sturen. De provincie gaat nogmaals kijken naar het aantal te kappen bomen langs de Nettelhorsterweg ( 70) of dit nog anders kan

Trajectcontrole, inhaalverbod en langzaam verkeer
De Nettelhorsterweg is een belangrijke weg om goed door te kunnen rijden naar diverse bestemmingen en de aansluiting naar de rijkswegen. Uiteraard moet dit veilig gebeuren. Een veel voorkomend probleem is te hard rijden en inhalen. Daarom wordt er verkend hoe mensen te beïnvloeden zijn zodat ze zich goed gedragen. Maatregelen zoals trajectcontrole of een beloningssysteem voor goed rijgedrag. Samen met LTO en landbouwers heeft inmiddels een schouw plaats gevonden, Uit deze bijeenkomst is huiswerk gekomen. Er moeten nog een aantal zaken worden uitgezocht.

Geluid en fijnstof
De trajectverkenning voor de weg laat zien dat geluidhinder en fijnstof binnen de wettelijke normen blijft. Buiten de groenvoorziening zijn er door de provincie dan ook geen maatregelen gepland. Slimste Weg hield een pleidooi om toch een stap verder te gaan en ook rekening te houden met de beleving van hinder door de omwonenden. Bijvoorbeeld door slimme vangrails of akoestische tegels in de berm toe te passen in combinatie met stil asfalt. Deze maatregelen kosten extra geld. De provincie wil dit niet uit het budget van wegenonderhoud- en aanpassing halen. Deze ideeën kunnen wel integraal worden meegenomen bij provinciale plannen en werkzaamheden die zich richten op het verbeteren van leefbaarheid en luchtkwaliteit in het algemeen. Mogelijk als onderdeel van het Proeflab leefbaar verkeer waar Slimste Weg voor pleit of in een andere vorm van een proef.

Proeflab leefbaar verkeer
Het idee voor een Proeflab leefbaar verkeer van Slimste Weg vinden provincie en gemeenten een interessant idee. Samen met inwoners en bedrijven en organisaties werken aan een leefbare omgeving. Het is echter belangrijk om dit met meer partijen te doen. Bijvoorbeeld het Ministerie van I & W hierbij te betrekken, gemeenten, bedrijven en hogescholen of universiteiten. Een verbinding met Cleantechregio en de regio Achterhoek is een optie, die de provincie en de initiatiefnemers Slimste weg zullen verkennen. Afgesproken is om precies op te schrijven wat wordt bedoeld met leefbaar verkeer en een zogenoemde nulmeting te verrichten. De eerste stap is nu dat er een helder projectplan samen wordt opgesteld met Slimste Weg en provincie.