Jaarrekening 2022 Lochem: Jaar met uitdagingen en positief financieel resultaat

De gemeente Lochem sloot 2022 af met een positief resultaat. In de jaarrekening 2022 kijkt het nieuwe college terug op een bewogen jaar. Een jaar dat gedeeltelijk nog in het teken stond van corona, maar ook van de oorlog in Oekraïne. Het voordelig financieel resultaat over 2022 is € 7,3 miljoen.

Het resultaat is € 6 miljoen hoger dan het begrote positieve resultaat van € 1,3 miljoen. Dat komt met name doordat de algemene uitkering van het Rijk bijna € 2,3 miljoen hoger was dan verwacht. Daarnaast ontving de gemeente van het Rijk ruim € 1,5 miljoen extra voor de gevolgen van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Voor activiteiten die de gemeente in 2022 niet afrondde gaf ze in 2022 zo’n € 0,9 miljoen minder uit. Die activiteiten gaan in 2023 alsnog door. Tenslotte gaf de gemeente om verschillende redenen € 1,3 miljoen minder uit.

Jaar met grote uitdagingen voor iedereen
Wethouder Lex de Goede: “Het afgelopen jaar richtte de gemeente zich nog op de impact van het coronavirus op inwoners, ondernemers, organisaties, zorginstellingen, scholen en kinderopvang. Daar kwam vanaf maart de opvang van ontheemden uit Oekraïne bij. Er ontstond een energiecrisis die gepaard ging met een ongekende inflatie. Dat zie je ook terug in de jaarstukken. Het nieuwe college kon meteen aan de slag met grote uitdagingen. Zo steunen we als gemeente onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met het crisisfonds. Ik vind het ook hartverwarmend om te zien hoe we in onze gemeente samenwerken om inwoners in nood op te vangen.”

Een aantal resultaten uit 2022

  • Uitvoering Traverse-Zuid in Eefde
  • Planten van400 jonge bomen in de gemeentelijke bermen
  • Afronden kernvisies wonen voor Harfsen, Laren en Lochem
  • Grondaankoop voor nieuwe woningbouwlocaties in Lochem-Oost
  • Wandelgemeente van het Jaar

Jaarverslag over dienstverlening
Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de raad, doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Inwoners en bedrijven kunnen de gemeente aansprakelijk stellen voor schade en bezwaar maken tegen besluiten. In een jaar met veel uitdagingen zocht de gemeente vooral naar wegen om dichtbij inwoners en organisaties te kunnen zijn. Om te kunnen helpen waar zij het moeilijk hadden. Onder andere via ’t Baken, het digitale inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’, het ondernemerspanel, de collegetour, (digitale) inwonersavonden, de adviesraad Sociaal Domein en de twee ideeënmakelaars konden inwoners hun vragen, ideeën en zorgen uiten.

Gemeenteraad besluit
Het raad bespreekt de jaarrekening tijdens de Politieke Avond op maandag 22 mei 2023. De definitieve vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad is gepland op de Politieke Avond van maandag 5 juni 2023. De jaarrekening is te vinden op www.lochem.nl en via https://lochem.begrotingsapp.nl/.