Eén samenhangend voorstel voor fietsroute (F348) en provinciale weg (N348) tussen Deventer en Zutphen

De verkenning of er een hoogwaardige fietsroute (F348) kan komen tussen Deventer  en Zutphen én hoe de knelpunten aan de provinciale weg aangepakt kunnen worden, is bijna klaar. De stuurgroep, met bestuurders van provincie Gelderland, gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen, komt tot  één samenhangende oplossing  voor de fietsroute en de provinciale weg. Om de verkenning af te ronden , vraagt de Stuurgroep eerst de omgeving om een reactie op deze voorstellen. Dat kan tot en met 1 maart 2023. Op 14 en 16 februari 2023 zijn er 2 inloopbijeenkomsten waarin deze voorstellen worden toegelicht en ruimte is voor een toelichting. 

De Stuurgroep Verkenning FN348 heeft zich positief uitgesproken over de voorstellen en besloten deze vrij te geven voor een volgende stap in het participatieproces. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen op basis van ingebrachte ideeën, wensen uit eerdere consultatieronden en aanvullende onderzoeken. De reacties van aan- en omwonenden en andere belangstellenden, betrekken de vier overheden bij het afronden van de  verkenning. Voor het traject A1-Epse wordt een aparte verkenning uitgevoerd.

Met deze voorstellen is er een samenhangende oplossing gevonden binnen de ruimte die er is rond deze weg met oog voor de belangen van aanwonenden, fietsers en gebruikers van de weg. We zijn benieuwd naar de reacties van de omgeving, aldus Gelders gedeputeerde Helga Witjes mobiliteit en lid van de Stuurgroep.

Voorstel verbeteren fietsroute tussen Zutphen en Deventer
De fietsroute volgt de provinciale weg N348 en de Zutphenseweg door Eefde naar Zutphen. De alternatieve route, de zogenaamde Combi-route, valt af. Deze variant liep  ten zuiden van Gorssel via het buitengebied richting de rondweg Eefde en De Mars. De maatregelen uit het voorstel, dat nu ter consultatie wordt gelegd, richt zich op het traject Epse-Eefde. Het gaat om een  fietstunnel ten zuiden van Epse, een nieuw fietspad (verschoven én verbreed) tussen Epse en Gorssel en een nieuw fietspad tussen Hoofdstraat-noord en Hoofdstraat-zuid in Gorssel. Op dat traject in Gorssel ligt nu nog geen fietspad. In Eefde-noord is het voorstel voor een fietsvriendelijker inrichting van de Zutphenseweg  tot aan de spoorlijn en het verlagen van de maximumsnelheid op de rijbaan van 50 naar 30 km/u.

Voorstel provinciale weg
Voorstel is om de weg (N348) tussen Eefde en Gorssel aan te passen. De maximumsnelheid wordt verlaagd van 80 naar 60 km/u. De weg  wordt zo ingericht  dat deze aansluit bij de nieuwe snelheid, en daarmee de gebruikers van de weg  helpt bij het afdwingen van die snelheid. Een van de maatregelen  van deze nieuwe inrichting is het benadrukken van de vele uitritten. In dit voorstel blijft de bomenrij langs de weg in tact.

Reageren?
De voorstellen maken onderdeel uit van de verkenning FN348. Van 2 februari tot en met 1 maart 2023 is er een brede omgevingsconsultatie zodat iedereen kan reageren op de voorstellen. De voorstellen om de fietsroute en het wegvak tussen Eefde en Gorssel te verbeteren vindt u op www.gelderland.nl/FN348. Tevens is daar het digitale reactieformulier te vinden.

Inloopbijeenkomsten
Provincie Gelderland organiseert twee informatiebijeenkomsten.  Deze vinden plaats op  dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari 2023 in de Protestantse kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel tussen 19.30 en 21.00 uur. De voorstellen voor de fietsroute en het wegvak Eefde-Gorssel worden daar op tekening toegelicht en belangstellenden kunnen met medewerkers van de provincie en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen in gesprek. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan via www.gelderland.nl/aanmeldenFN348.

Vervolg
Volgens planning adviseert de stuurgroep Verkenning FN348 rond april 2023  de dagelijkse besturen van de provincie en de gemeenten over de voorstellen. Vervolgens nemen deze besturen een besluit over de uitkomst van de verkenning en het vervolgtraject, waaronder de financiën.  Bij een positieve besluitvorming start naar verwachting in het najaar van 2023 de verdere uitwerking van de voorstellen en het voorbereiden van vergunningprocedures. De start van de werkzaamheden aan weg en fietspad is dan op zijn vroegst in 2025.