Burgerberaad: geen vrijblijvend klimaatbeleid, meer informatie én zorgvuldiger

4e dag burgerforum. De deelnemers stemmen over de deeladviezen.

Het eerste Burgerberaad klimaat in Gelderland is volbracht: het burgerberaad kwam voor de laatste keer bij elkaar. Er werd gestemd over 43 deeladviezen die de afgelopen maanden zijn opgesteld. Het definitieve adviesrapport wordt nu opgemaakt. Op 1 februari 2023 wordt dit aangeboden aan Gedeputeerde Staten. De adviezen van het Burgerberaad worden gebruikt bij het actueel maken van het Gelders Klimaatplan  in het najaar 2023.

 Rode draden van de adviezen
Inwoners moeten betere en meer informatie krijgen over wat er met het klimaat aan de hand is, wat de urgentie is. Welke maatregelen je kunt en moet treffen en het tempo waarin. Het begint met weten waarom iets moet gebeuren, zowel de voor- en de nadelen moeten bekend zijn. Die informatie ontbreekt nu vaak. Belangrijk is dat maatregelen niet vrijblijvend zijn, maar meer door de overheid worden opgelegd. Dit moet dan wel zorgvuldig gebeuren, aldus het burgerberaad. Ook moet er een goede verdeling komen van de lusten en lasten tussen bedrijven, inwoners en de overheid. Het Burgerberaad vindt het ook belangrijk dat de overheid voorsorteert op technieken na 2030 en altijd transparant een kosten-baten analyse maakt. De provincie kan maar voor een deel zelf iets doen aan het klimaatprobleem, maar kan wel Rijk, gemeenten en Europa erop aanspreken als ze hun rol niet nemen of het doel niet halen.

 Criteria waarop deeladviezen werden beoordeeld
Om de deelnemers een beeld te geven van wat het geheel van de adviezen oplevert, heeft een adviesbureau de eerste conceptadviezen beoordeeld op CO2-effect en haalbaarheid. Wat zijn de te verwachten effecten, kosten, voordelen en nadelen en zijn deze eerlijk verdeeld?

Zelf toetsten de deelnemers alle deeladviezen op criteria die door de hen zelf zijn bepaald. De vijf criteria zijn: de vervuiler betaalt, eerlijk voor generaties van nu en de toekomst, bewustwording, eerlijk voor arm en rijk en een voorbeeldfunctie voor de provincie.

Stemmen op de deeladviezen
Na het afronden en scoren van de adviezen werd er gestemd. Elke deelnemer ontving een stemkastje en kon hiermee een voor, tegen of blanco stem uitbrengen. In totaal werden over 43 adviezen gestemd. Bij 34 adviezen was meer dan twee derde van de groep deelnemers voor het advies. Alle adviezen komen op alfabetische volgorde in het rapport. Bij het advies worden dan de scores en de uitslag van de stemming vermeld. Ook de adviezen die geen meerderheid haalden worden in het rapport opgenomen.

Waardering voor Burgerberaad
De deelnemers aan het burgerberaad gaven een waarderingscijfer van 7,7 voor de laatste dag. een mooi rapportcijfer.

Politiek enthousiasme door burgerberaad
Bij de laatste bijeenkomst was gedeputeerde Jan van der Meer ook aanwezig. Hij bedankte alle deelnemers voor hun inzet en enthousiasme: “Het is bijzonder hoeveel informatie u allen heeft weten te verwerken de afgelopen tijd. Dat zie ik ook terug in de kwaliteit van de adviezen. Wat ik erg mooi vind is dat een aantal mensen met de adviezen onder de arm naar de eigen gemeente willen stappen. Wat me bijzonder verheugt is dat er nu zo’n 20 mensen staan te trappelen om mijn rol als gedeputeerde over te nemen. De politiek is blij met nieuw enthousiasme.”

 Burgerberaadbos
Vier dagen lang hebben de deelnemers ‘geboomd’ over het klimaat in het Gelders Burgerberaad Klimaatplan. Tijdens het schrijven van het advies is spontaan het idee ontstaan bij de deelnemers om aan het einde van de Beraadperiode (december 2022) iets na te laten voor Gelderland. De deelnemers hebben in samenwerking met verschillende partijen een geschikte locatie gevonden om zelf voor elke deelnemer op 1 februari een (fruit) boom te planten op een stuk grond in Ophemert. Daarbij wordt op verzoek van de deelnemers rekening gehouden met de biodiversiteit en het landschap.