Nieuwe regels bescherming drinkwaterreserveringsgebieden begin 2023

Begin 2023 treden de nieuwe regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden in werking onder de Wet milieubeheer. Een tijdelijke oplossing, omdat de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld. Daarmee gaat de beoogde bescherming van het grondwater door, ondanks het uitstel van de nieuwe wetgeving.   

Nieuw drinkwater
De vraag naar drinkwater zal aankomende jaren flink toenemen. Het Rijk heeft daarom de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Voor Gelderland gaat het om een reservering van gebieden voor 55 miljoen m3 extra drinkwater per jaar. Afgelopen zomer zijn daarvoor 11 Gelderse gebieden aangewezen. In deze gebieden gaan grondwaterbeschermingsregels gelden, vastgelegd in het Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden.

Beschermen
Ingangsdatum van de nieuwe regels was 1 januari 2023, opgaand in de nieuwe Omgevingswet. Het is onwenselijk om de bescherming van de drinkwaterreserveringsgebieden verder uit te stellen. Gelderland wil voorkomen dat toekomstig drinkwater verontreinigd wordt. Daarom gaan de regels ter bescherming van het grondwater in de aangewezen drinkwaterreserveringsgebieden in januari 2023 onder de huidige Wet milieubeheer in werking. De omzetting van de regels naar het kader van de Wet milieubeheer ligt in december voor in Provinciale Staten.

Deel van de regels in werking
Van de regels zoals afgelopen zomer vastgesteld, treden in januari alleen die regels in werking, waarvoor onder de Wet milieubeheer de provincie zelf volledig het bevoegd gezag is. Deze regels verschillen inhoudelijk niet met de eerder vastgestelde regels voor onder de toekomstige Omgevingswet. Zoals eerder aangekondigd zullen onder meer geothermie en doorboringen van diepe beschermende kleilagen verboden zijn in drinkwaterreserveringsgebieden. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, zullen alle regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden in werking treden. Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “We zijn en blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons grondwater. Nu de  Omgevingswet is uitgesteld, moeten we dat op een andere manier goed waarborgen.” 

Tijdelijk
Alle betrokken partijen zoals gemeenten, land- en tuinbouworganisaties en waterschappen worden hierover geïnformeerd. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving gaat toezien op de bescherming van rinkwaterreserveringsgebieden tijdens deze overbruggingsperiode. Meer informatie over welke regels gaan gelden is te vinden op onze website www.gelderland.nl/voldoendedrinkwater.