Kleinschalig opwekken zonne-energie gemakkelijker Lochem

Lochem – Steeds meer inwoners willen elektriciteit opwekken op eigen dak, erf of grond. Zeker met de stijgende energieprijzen van nu. Kleinschalig en lokaal opwekken van hernieuwbare energie is bovendien onmisbaar in de overgang naar een klimaatneutraal Lochem. Het college van burgemeester en wethouders wil kleinschalige opwek van zonne-energie daarom gemakkelijker maken. Dat gebeurt in de vorm van nieuwe regels en voorwaarden. Het college doet daarvoor een voorstel aan de raad.

Aandacht voor goede inpassing en participatie
Binnen de nieuwe regels en voorwaarden is zeker ook aandacht voor een goede inpassing in de buurt. Zo moet er sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing. Er zijn verschillende typen initiatieven mogelijk: zon op gebouw, veldopstellingen zonne-installaties, zon op agrarische erven en kleinschalige collectieve zonnevelden. Aan de omvang zijn grenzen in oppervlakte, type aansluiting en de inrichting. Zo mag een kleinschalig initiatief maximaal 4 hectare groot zijn. Eromheen moet een volwassen beplanting komen. Er gelden ook aanvullende eisen zoals participatie. Dat houdt onder andere in dat initiatiefnemers de buurt op tijd betrekken bij een initiatief en dat de buurt moet kunnen meefinancieren en meeprofiteren van een initiatief.

Zonnepanelen op de grond? Altijd vergunning nodig
Het college maakt kleinschalige initiatieven makkelijker, maar het is niet vanzelfsprekend dat de gemeente eraan meewerkt. Het college maakt per aanvraag een zorgvuldige afweging. Dat doet het op basis van de nieuwe regels en voorwaarden. Kleinschalige collectieve zonnevelden van 2 tot 4 hectare legt het college altijd voor aan de gemeenteraad. De raad besluit dan of een plan aan alle voorwaarden voldoet. Voor zonnepanelen in een veld is altijd een omgevingsvergunning nodig. De gemeente kan initiatiefnemers helpen met advies voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Besluitvorming
De gemeenteraad besluit na het zomerreces over het beleidskader kleinschalige zonne-energie. Pas daarna kunnen de regels en voorwaarden ingaan.