Provinciale Staten vergaderen over OV-concessies, coördinatiebesluit Windpark IJsselwind en kernenergie in de Gelderse energiemix

Op woensdag 20 april  zijn er van 13:15 tot 17:45 uur Oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staan de OV-concessies Arnhem – Nijmegen en Veluwe Zuid, het coördinatiebesluit van windpark IJsselwind en een agendaverzoek over kernenergie in de Gelderse energiemix.

OV-concessies Arnhem-Nijmegen en Veluwe Zuid
Het Openbaar Vervoer (OV) in Gelderland staat onder druk. Door de coronapandemie en de hoge brandstofprijzen lopen de kosten voor het OV in Gelderland op. De verwachting is dat dit de komende jaren doorzet. Dit heeft tot gevolg dat de structurele kosten voor het OV voor de provincie Gelderland stijgen indien de provincie de bereikbaarheid van de Gelderlanders op het niveau van voor de coronapandemie wil houden. Er moeten meerdere concessies in Gelderland op korte termijn opnieuw aanbesteed worden. Aan een nieuwe concessie kleven voor vervoerders op dit moment grote risico’s zoals een veel hogere inschrijfprijs. Daarom liggen aan Provinciale Staten twee voorstellen voor: het gaan verlenen van aanvullende noodconcessies voor zowel de concessie Arnhem – Nijmegen als concessie Veluwe Zuid met een looptijd van 1,5 jaar (december 2024- juni 2026) en het dekken van de (extra) kosten van beide noodconcessies in deze periode, zodat de dienstregelingen van bus en trein en daarmee de bereikbaarheid van Gelderlanders op het huidige peil blijven. Door het verlenen van noodconcessies is er meer ruimte om met Rijk en provincies te overleggen over financiële oplossingen. Aan de Staten ligt de vraag voor of zij met de twee voorstellen instemmen.

Coördinatiebesluit Windpark IJsselwind Zutphen
Windpark IJsselwind Zutphen voorziet in de bouw van drie windturbines langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde.  Er wordt een inpassingsplan voorbereid. Tegelijkertijd met de vaststelling van dit inpassingsplan moet een aantal vergunningen worden verleend. GS stellen voor dat Provinciale Staten gebruik maken van hun bevoegdheid tot het nemen van een coördinatiebesluit zodat de ontwerpstukken van het inpassingsplan en vergunningen tegelijk ter inzage worden gelegd, er één loket is voor het ontvangen van zienswijzen tegen de  verschillende (ontwerp-)besluiten en er één beroepsprocedure voor de verschillende besluiten is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan de Staten ligt de vraag voor of zij instemmen met dit voorstel tot een coördinatiebesluit.

Agendaverzoek over kernenergie in de energiemix
Op verzoek van Forum voor Democratie en SGP spreken Provinciale Staten over de mogelijkheden van kernenergie in de Gelderse energiemix vanaf 2030. Daarnaast spreekt PS over de manieren waarop de provincie kan aanhaken op de nationale ambitie, de Nederlandse energiemix van de toekomst. Omdat deze bijeenkomst een vervolg is van de bijeenkomst op 23 maart is hierbij geen inspraak mogelijk.

Werkbezoek Smurfit Kappa Parenco
Op uitnodiging van Smurfit Kappa Parenco gaat een delegatie van Statenleden op 20 april op werkbezoek naar het bedrijf. De Statenleden krijgen een rondleiding door de papierfabriek en uitleg over het bedrijfsproces.

Een compleet overzicht van alle onderwerpen op 20 april is te vinden op gelderland.nl/stateninformatie.

Inspreken
Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van de onderwerpen ter oordeelsvorming? Meld u zich aan bij de Griffie voor maandag 18 april, 12.00 uur. griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. De vergaderingen zijn online te volgen via de agenda van de desbetreffende vergadering en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.