Provinciale Staten vergaderen over Grondbank, Tussendocument en geborgde zetels waterschap Rivierenland

Op woensdag 23 maart 2022 zijn er van 9:30 uur tot 18:45 uur oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder meer de Grondbank, het Tussendocument en de geborgde zetels van het waterschap Rivierenland. Alle bijeenkomsten zijn in het Huis der Provincie.

Anticiperende aankopen Grondbank
Aan de Staten ligt de vraag voor of zij instemmen met een investering van €20 miljoen in aankopen voor de Grondbank om te kunnen anticiperen op vraagstukken op ruimtelijke onderwerpen. Van de aankopen die met dit geld gedaan worden ligt de bestemming van te voren nog niet precies vast.

Tussendocument
Het Tussendocument maakt onderdeel uit van de Planning & Controldocumenten en laat Provinciale Staten gebruik maken van hun budgetrecht. Met het Tussendocument wordt PS gevraagd op het gebied van economie, mobiliteit, duurzaamheid, natuur, cultuur en sport geld beschikbaar te stellen of een subsidiegrondslag toe te kennen om te voorkomen dat de uitvoering vertraagt.

Geborgde zetels waterschap Rivierenland
Geborgde zetels in het algemeen bestuur van een waterschap zijn de zetels die worden gegeven aan vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangenorganisaties. Dit zijn dus niet gekozen zetels. Het wettelijk minimum voor dit soort zetels is 7. GS hebben in november toegezegd met het waterschap in gesprek te gaan, nadat de Partij voor de Dieren een motie indiende om het aantal geborgde zetels te verlagen tot het wettelijk minimum om zo meer gekozen zetels te hebben.

Agendaverzoek over kernenergie in de energiemix
Op verzoek van FvD en SGP spreken Provinciale Staten over de mogelijkheden van kernenergie in de Gelderse energiemix vanaf 2030. Daarnaast spreekt PS over de manieren waarop de provincie kan aanhaken op de nationale ambitie, de Nederlandse energiemix van de toekomst.

Rekenkamerrapporten over leegstand en grondwaterbescherming
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft rapporten uitgebracht over leegstand in kantoren en winkels en grondwaterbescherming. In het rapport over leegstand beveelt de Rekenkamer aan om te bepalen of de focus moet liggen op de grootste probleemgebieden bij het verlagen van de leegstand en ze adviseert in gesprek te gaan over de rol die provincie wil pakken bij het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en economische aantrekkelijkheid van gebieden via de aanpak van leegstand.

In 2019 heeft de Rekenkamer Oost-Nederland een rapport over grondwaterbescherming in Gelderland uitgebracht. PS hebben destijds de door de Rekenkamer gedane aanbevelingen overgenomen. In het vervolgrapport dat nu voor ligt, constateert de Rekenkamer dat PS en GS geen invulling hebben gegeven aan de aanbeveling uit 2019 om onderling het gesprek te voeren ter voorbereiding op de toekomstige kaders voor grondwaterbescherming voor drinkwaterbronnen en al dan niet te kiezen voor een aanpak via maatwerkregels. De Rekenkamer adviseert PS om alsnog op korte termijn het gesprek met GS aan te gaan over dit onderwerp. Aan de Staten ligt de vraag voor of zij de aanbevelingen uit beide rapporten (al dan niet gewijzigd) overnemen.

Een compleet overzicht van alle onderwerpen op 23 maart is te vinden op gelderland.nl/sis.

Inspreken
Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van deze onderwerpen? Meld u zich aan bij de Griffie voor maandag 21 maart, 12.00 uur. griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.
Het geluid van alle vergaderingen wordt uitgezonden via Statenlive. Www.gelderland.nl/statenlive. Daarnaast is er bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.