Nieuwe gebiedsvisie voor Scheggertdijk Almen

Almen – Binnenkort start de gemeente met het opstellen van een gebiedsvisie voor bedrijventerrein
Scheggertdijk in Almen. Regelmatig benaderen eigenaren in het gebied de gemeente met
vragen over verandering van functie of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. In een gebiedsvisie
komen kaders te staan over hoe we het gebied zien. Toekomstige ontwikkelingen in dit gebied
kunnen we daaraan toetsen en op elkaar afstemmen. Een extern bureau helpt bij het opstellen
van de gebiedsvisie.

Klankbordgroep met betrokken Almenaren
Om de gemeente te helpen bij het opstellen van de visie vragen we een aantal direct betrokkenen om
deel te nemen in een klankbordgroep. Met de klankbordgroep beginnen we op korte termijn met een
inventarisatie van het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om het in kaart brengen van ruimtelijke
mogelijkheden en beperkingen en eventuele toekomstplannen van eigenaren in het gebied. Ook wordt
er een enquête uitgezet in Almen om informatie op te halen.

Verschillende scenario’s
Daarna maken we samen met de klankbordgroep verschillende scenario’s voor het gebied. Deze
scenario’s worden gedeeld met aanwonenden en andere belanghebbenden. Uiteindelijk komt hieruit
een voorkeursscenario wat we verder zullen uitwerken.. Dit voorkeursscenario wordt voorgelegd aan
de gemeenteraad die hierover later dit jaar een besluit neemt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de gebiedsvisie voor de Scheggertdijk? Neem dan contact op met Igor Vlaar
van de afdeling Ruimte, telefoon (0573) 289222 of via i.vlaar@lochem.nl.