Provinciale Staten besluiten over Woonfonds Gelderland

boom

Op 2 februari besluiten Provinciale Staten over het Woonfonds Gelderland. Ook het Gelders Warmte Infrabedrijf, het Landschapsbeleid, de aanleg van de Parklaan in Ede en de benoeming van kandidaat-gedeputeerde Helga Witjes (VVD) staan op de agenda. Voorafgaand aan de Statenvergadering is er voor inwoners mogelijkheid om in gesprek te gaan met Statenleden tijdens de Open agenda. Zowel de Statenvergadering als de Open agenda vinden fysiek plaats in het Huis der Provincie. De publieke tribune en de perstribune zijn open met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.  

Afscheid en benoemingen
Binnen de Staten vindt een wisseling plaats. Mevrouw Mulderije wordt tijdelijk Statenlid namens de VVD. Zij vervangt mevrouw Van der Woude wegens ziekte. Mevrouw Van der Wal (VVD) neemt afscheid als gedeputeerde. Zij is 10 januari benoemd als minister voor natuur Stikstof in het kabinet Rutte IV. In de vergadering van 2 februari wordt Helga Witjes benoemd als nieuwe gedeputeerde voor de VVD.

Woonfonds Gelderland
Het college vraagt Provinciale Staten in te stemmen met twee pilots om woningbouwprojecten die vastlopen op betaalbaarheid vlot te trekken. Met dit voorstel krijgt de provincie een andere rol: zij koopt niet zelf direct grond in erfpacht aan maar laat dit doen door een stichting. De provincie en de betrokken gemeente stellen zich slechts garant en zijn dus geen investeerder.

Gelders Warmte Infrabedrijf
Uit onderzoek blijkt dat een Gelders Warmte Infrabedrijf haalbaar is. Aan de Staten ligt de vraag voor of zij vinden dat de provincie Gelderland aan het Gelders Warmte Infrabedrijf moet deelnemen. Ook bespreken de Staten wat zij van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek vinden. Het onderwerp is op verzoek van de Staten geagendeerd. Er wordt geen formeel besluit genomen.

Landschapsbeleid
Gedeputeerde Staten spreken met Provinciale Staten over of het huidige landschapsbeleid nog aansluit bij de opgaven waar de provincie voor staat; zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en het bouwen van meer woningen. Het onderwerp is op verzoek van de Staten geagendeerd. Er wordt geen formeel besluit genomen

Aanleg Parklaan in Ede
Bij de aanleg van de Parklaan in Ede wil de provincie de gemeente Ede toestemming geven om op een andere locatie aan de herplantplicht te voldoen. Dit is mogelijk volgens de Omgevingsverordening. Op verzoek van één fractie is dit onderwerp geagendeerd voor de PS-vergadering.

De volledige agenda  van de Statenvergadering en bijbehorende stukken is te vinden op gelderland.nl/sis.  De Statenvergadering is live te volgen via gelderland.nl/Statenlive.

Open agenda
Wilt u iets onder de aandacht van de Staten brengen dat niet op de agenda staat? Dat kan bij de Open Agenda van 09.45 – 10.30 uur. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden waarna er vragen gesteld kunnen worden. Aanmelden kan vóór maandag 31 januari, 12.oo uur bij de Griffie: griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.