Achteruitgang biodiversiteit gestopt, maar herstel is nodig

Met libellen, reptielen en zoogdieren gaat het steeds beter. Hetzelfde geldt ook voor de Gelderse bossen, moerassen en zoete wateren. Maatregelen die hier zijn genomen om verdere achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan, blijken hier te werken. Met de natuur in de stad, in het landelijk gebied en op de droge zandgronden gaat het niet goed. Daar zijn meer maatregelen nodig. Dat is de conclusie uit de tweede rapportage over de biodiversiteit in Gelderland, die in opdracht van Provincie Gelderland is gemaakt.

Over het algemeen blijft de biodiversiteit in Gelderland op een gelijk niveau. Daarmee is een jarenlange achteruitgang tot stilstand gekomen. Duidelijk is wel dat de biodiversiteit op een stabiel maar laag niveau zit. Herstel is nodig. Dit sluit aan bij de conclusie uit de eerste biodiversiteitsrapportage uit 2018. Daarin staat beschreven dat de afname van de biodiversiteit is gestopt. Gedeputeerde Peter Drenth: “De afname van de biodiversiteit is tot stilstand gebracht. Dat bevestigt deze tweede rapportage ook. Nu is het zaak om te zorgen dat het ook verbetert, en daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld met ons plan om 1 miljoen bomen te planten. Niet in de bossen en in de natuur, maar juist in dorpen en steden. Biodiversiteit is niet iets wat alleen in natuurgebieden te vinden is, maar terugkomt bij alles wat we doen”, zegt Drenth. “En wat deze rapportage ook laat zien: maatregelen werken! We doen het beter. En het kan nóg beter”.

Elke 3 jaar
Provincie Gelderland brengt om de 3 jaar in beeld hoe het gaat met de biodiversiteit. De rapportage helpt om te bepalen waar maatregelen, die de biodiversiteit helpen, het meest noodzakelijk zijn. Het rapport laat bovendien zien dat de genomen maatregelen ook werken. Het vergroten en versterken van de biodiversiteit is een belangrijke taak van Provincie Gelderland. In natuurgebieden en daarbuiten: op het platteland of in de stad. Hoe beter het gesteld is met de biodiversiteit in een gebied, hoe sterker en gezonder de natuur is. Een sterke en gevarieerde natuur draagt bij aan onder andere schoon (drink)water en voedselproductie. Het levert grondstoffen op en het gaat de gevolgen van klimaatverandering tegen. Zo draagt het bij aan onze gezondheid en ons eigen welzijn.

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit 
Eind 2020 heeft de provincie het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zitten maatregelen gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Gelderland richt zich op het verbeteren, versterken, uitbreiden en verbinden van natuur in de natuurgebieden. Daarnaast kijkt de provincie ook naar de natuur daar buiten, op het platteland en in stad en dorp. Bijvoorbeeld door het groener maken van schoolpleinen en met meer bomen en meer groen op het platteland. En door de biodiversiteit langs wegen te vergroten door bermen te verbreden en ecologisch te beheren.

Natuur in de stad
In deze 2e rapportage is voor het eerst gekeken naar de ontwikkeling van de natuur in de stad. In de stad komen normaal gesproken veel verschillende vogelsoorten voor. En er zijn meer dieren te vinden, zoals vleermuizen en steenmarters. Stadsvogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van de stadsnatuur. Met de stadsvogels gaat het niet goed. Bijvoorbeeld door verharding van tuinen en kunstlicht en door een afname van groene, beschutte plekken.

Natte heidegebieden
De rapportage laat ook zien dat maatregelen om de biodiversiteit te herstellen en te ontwikkelen goede resultaten opleveren. Bijvoorbeeld in natte heidegebieden waar veel maatregelen zijn getroffen. Natte heidegebieden, zoals de Appelse Heide en het Deelense Veld, hebben veel last van stikstofneerslag en verdroging, waardoor planten en diersoorten verdwijnen en er alleen gras overblijft.  Door de bodem ondiep af te graven komen zeldzame plantensoorten binnen een paar jaar terug. Het herstel van natte heide door het hele land heeft ervoor gezorgd dat moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw niet meer op de landelijke Rode Lijst van bedreigde soorten staan.

Natuur verbeteren, herstellen, beschermen en uitbreiden
Provincie Gelderland steekt de komende jaren honderden miljoenen in het verbeteren van de biodiversiteit door natuur te beschermen, herstellen en uit te breiden, en door ook buiten de natuurgebieden te investeren in maatregelen die bijdragen aan de biodiversiteit. Herstel van biodiversiteit vraagt tijd, en het zal dan ook een aantal jaren duren voor de resultaten te zien zijn.