Gelderland vraagt kabinet om aparte status Veluwe in oplossing stikstofcrisis

De Veluwe is het grootste Natura2000 gebied in Nederland op land, en zwaar overbelast door stikstof. Om de stikstofcrisis op te lossen en de doelen van de landelijke stikstofwet te halen is een aparte status voor de Veluwe nodig. Bijna de helft van alle stikstofgevoelige natuur ligt in Gelderland. De Veluwe alleen al is met ruim 80.000 hectare goed voor ongeveer 40% van alle stikstofgevoelige natuur. De meerderheid van de stikstof op de Veluwe komt van over de provinciegrens. Provincie Gelderland roept dan ook het Rijk op om te investeren in de Veluwe. Gedeputeerde Peter Drenth: “We willen dat het Rijk met ons meedoet met investeringen en gezamenlijke afspraken. Wij hebben breed draagvlak in de Gelderse samenleving. Dat is belangrijk om snel meters te maken in de oplossing van de stikstofcrisis”.

“Wij willen een duurzame Veluwe, waar de natuur op orde is én waar ruimte is voor duurzaam boeren en duurzaam bouwen”, zegt Drenth. Door geld vrij te maken voor het gebied is het mogelijk om veel meer stikstof te reduceren. Dat kan door goed te kijken waar in de meest kwetsbare natuur de grootste milieubelasting vandaan komt. Welke maatregelen het beste werken, verschilt per regio. Maatregelen specifiek gericht op de Veluwe zijn het meest effectief. Zoals  bijvoorbeeld het gebruik van elektrische ovens in de industrie in plaats van ovens op gas, het zorgen voor meer koeien in de wei en het scheiden van mest en urine van vee.

Gelderse sectoren: 25% minder stikstofuitstoot
De provincie zelf zit niet stil. Gedeputeerden Staten stelden deze week de uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) vast. De komende jaren zijn we bezig met de uitvoering  hiervan. Hierin hebben provincie en GMS-partners de eerste afspraken gemaakt over maatregelen die zorgen voor een stikstofafname van 25% van Gelderse stikstofbronnen in 2025, naast de landelijke stikstofaanpak. En voor het sterker maken van de natuur. “Deze plannen hebben we gemaakt in overleg met alle sectoren, zoals de bouw, landbouw, industrie, mobiliteit en natuur. Maar we kunnen het niet alleen.”, zegt Drenth. “Daarom vragen we het kabinet om samen werk te maken van herstel van de natuur, transitie naar een meer duurzame landbouw en het verduurzamen van de industrie. De Veluwe is heeft een sleutelrol in de stikstofcrisis. Als het hier op orde is, is er economisch meer mogelijk in Gelderland en dat deel van Nederland dat voor stikstof van de Veluwe afhankelijk is. Daarom willen we een status aparte voor Veluwe in het nieuwe coalitieakkoord.

Verdubbeling stikstofopbrengst
De provincie heeft Wageningen University & Research gevraagd door te rekenen wat een gebiedsgerichte inzet van landelijke landbouwmaatregelen meer kan opleveren. Onderzoek van de WUR laat zien dat een gebiedsgerichte aanpak beter werkt dan eenzelfde aanpak voor alle stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland: de stikstofopbrengst wordt verdubbeld als je het beschikbare geld gebiedsgericht inzet. Provincie Gelderland had gevraagd om te onderzoeken of er manieren zijn om de investeringen in algemene landbouwmaatregelen van het Rijk slimmer, gebiedsgericht, met meer stikstofafname, in te zetten in Nederland en Gelderland. Daarvoor zijn de twee landelijke beëindigingsregelingen (Regeling gerichte aankoop veehouderijen en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties) voor heel Nederland doorgerekend.

Droogtebestrijding en minder CO2
De WUR komt met een aantal aanbevelingen om ervoor te zorgen dat een gebiedsgerichte inzet van landelijke maatregelen meer stikstofwinst opleveren. Een van de aanbevelingen is om niet alleen in te zetten op stikstofmaatregelen, maar ook te kijken naar andere doelen zoals droogtebestrijding en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarnaast adviseert de WUR om niet lukraak bedrijven op te kopen, maar te kijken welke bedrijven de meeste invloed hebben op de natuur. En om niet alleen op te kopen, maar ook te innoveren.

Pilot met 250 melkveehouders
Daar waar nog geen landelijke overeenstemming is bereikt tussen het Ministerie van LNV en de landelijke landbouwpartners over veevoer maatregelen, komt de provincie met een Gelders voorstel voor een pilot met 250 Gelderse melkveeboeren. Dit voortel wordt gedragen door de Gelderse melkveebond. De provincie vraagt de minister samen hiermee aan de slag te gaan in Gelderland.

Samen komen we uit de crisis
Provincie Gelderland presenteerden 1 jaar geleden al de eerste mogelijke maatregelen. In de uitvoeringsagenda is een keuze gemaakt voor de maatregelen die het meeste effect hebben. Zoals het inzetten op een groenere industrie door gebruik te maken van nieuwe technieken. Dit zijn plannen die door de verschillende sectoren zelf zijn aangedragen. In de uitvoeringsagenda staan niet alleen maatregelen voor de Veluwe, maar ook voor de Achterhoek en de Rijntakken. Het vraagstuk is echter op de Veluwe het meest dringend, door de grootte van het gebied en de slechte staat van de natuur. Daarom wil Provincie Gelderland daar als eerste aan de slag. Het vraagstuk in Gelderland is groot, benadrukt gedeputeerde Drenth. “Gelderland is Nederland in het klein: we hebben veel natuur, veel agrarische bedrijven, industrie, en ook een grote woningbouwopgave. Alles komt hier samen. En we hebben zowel de natuur, als de economie, en dus ook zeker de agrarische sector hard nodig. We doen een handreiking om zowel Gelderland als Nederland te helpen. Samen komen we uit de crisis!”.