Kadernota Lochem 2022: Behoud van voorzieningen en leefbaarheid centraal

kantoor

Lochem – Met deze kadernota kiest het college voor scherp begroten en behoud van voorzieningen en leefbaarheid. Deze kadernota is de laatste in deze bestuursperiode. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De verwachting is dat tegen die tijd de pandemie niet meer zo’n zware stempel drukt op de samenleving. Het wordt dus een boeiend jaar.

Wethouder Robert Bosch: ”Op dit moment hebben we nog steeds te maken met de coronacrisis en de ingrijpende gevolgen daarvan. Dat heeft onverminderd de aandacht van het college en wij bieden steun waar dat kan. Met deze kadernota zetten we in op uitvoering van ons collegeprogramma en een gezonde financiële overdracht naar het nieuwe gemeentebestuur. Door scherper te begroten voor 2021 en volgende jaren, blijft het sociaal cement van de Lochemse samenleving in stand. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen zoals schouwburg, dorpshuizen en sportaccommodaties. Maar ook aan zorg voor onze inwoners. We blijven de hulp en ondersteuning bieden die ze van ons gewend zijn en mogen verwachten”.

Sluitend meerjarenperspectief
De afgelopen jaren had de gemeente te maken met financiële tegenwind. Vaak voortkomend uit Rijksbeleid. Het was soms ronduit frustrerend als bij het maken van verantwoorde keuzes maatregelen ter sprake kwamen die een aantasting konden zijn van ons voorzieningenniveau en onze leefbaarheid. Hoewel nog onzeker, lijkt op dit moment de situatie zich gunstiger te ontwikkelen. De voorlopige uitkomst van de herverdeling Gemeentefonds lijkt positief. De kabinetsformatie brengt mogelijk extra financiële ruimte voor gemeenten. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld meer geld voor jeugdhulp, het afschaffen van het abonnementstarief en het afschaffen van de opschalingskorting. Vanuit de wens om duurzaam te begroten, kiest het college ervoor deze mogelijke financiële ruimte nog niet te gebruiken.

‘Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem inspireert!’
In 2018 ging het college voortvarend aan de slag met het collegeprogramma ’Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem inspireert!’. In deze kadernota geeft het invulling aan activiteiten die de opdracht waarmaken, die het zichzelf oplegde. Voorbeelden zijn het laanbomenbeheer buitengebied, ventilatie van schoolgebouwen, fysieke maatregelen uit de nota mobiliteit en het onderzoeken van mogelijkheden voor de bouw van nieuwe woningen. Het college is trots op wat het de afgelopen jaren samen met de Lochemse samenleving heeft bereikt. Met deze kadernota zet het de laatste puntjes op de ‘i’. Daarbij het besef dat het nooit af is; ambities zijn er nog genoeg. Zoals gezegd zijn er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen. Het is goed dat ook een nieuw gemeentebestuur zijn ambities kan waarmaken. Het college vertrouwt erop daar met deze kadernota ruimte voor te bieden.

Digitale informatieavonden en besluitvorming
Om zich voor te bereiden op de kadernota 2022 gaat de gemeenteraad graag met inwoners en organisaties in gesprek. De raadsleden horen graag welke ideeën inwoners willen meegeven. Vanwege de coronacrisis is er dit jaar een digitale informatiemarkt op dinsdag 1 juni. Tijdens de Politieke Avond op maandag 7 juni is er een beeldvormende tafel over de kadernota, gevolgd door een beeldvormende tafel op 28 juni. Tijdens de Politieke Avond op 5 juli neemt de raad een besluit. De kadernota is te vinden op www.lochem.nl.