8 Koninklijke onderscheidingen bij Lintjesregen gemeente Lochem

medaille

Lochem – Op maandag 26 april ontvingen 8 inwoners van de gemeente Lochem een Koninklijke Onderscheiding. Door het coronavirus is er geen feestelijke Lintjesregen op het gemeentehuis. Vanaf 9.00 uur reikte burgemeester Sebastiaan van ’t Erve de onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis. 6 inwoners worden benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’, 1 inwoner tot ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ en 1 inwoner tot ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’. De uitreiking van 1 van de Koninklijke onderscheidingen is in de gemeente Aa en Hunze.

Mevrouw M.J.W. (Riet) Rothman-Wijnbergen (76) uit Almen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Riet Rothman zet zich al 55 jaar in als vrijwilligster. Vanaf 1966 was zij medeorganisator en vanaf 1972 bestuurslid van de busreis voor de bejaarden in Almen. In 2006 is dit ondergebracht bij Oranjevereniging Ons Vorstenhuis als Kleintje Almens feest. Als commissielid zorgt Riet vol enthousiasme voor een leuke middag voor ouderen. Ook is ze al 55 jaar mantelzorger en ondersteuner voor familie, buren en vrienden.
Riet is vanaf 1970 actief lid van de EHBO-vereniging en zet zich in als hulpverlener bij alle activiteiten in Almen. Zij zat jarenlang in het bestuur en was ook penningmeester. Zij zorgde ervoor dat de meeste donaties per automatische incasso worden geïnd. Ook was zij nauw betrokken bij de onderhandelingen en afspraken bij het samengaan van de EHBO-verenigingen Gorssel en Eefde. Ze zette zich ook in voor het spekken van de EHBO-kas en het financieren van de EHBO-caravan. Vanaf 1995 is Riet erelid en in 2005 ontving zij een Dr. C.B. Tilanuspenning.
Vanaf 2017 is Riet vrijwilligster bij de Vrijwillige Palliatieve Terminal Zorg van Noaberhulp Zutphen e.o. Zij steunt in de nacht terminaal zieken die in hun eigen omgeving willen sterven. Hiernaast bezoekt zij Noaberavonden, volgt bijscholingscursussen en volgt lezingen. Riet is vanaf 2005 vrijwilliger bij de jaarlijkse jachtdagen van Jachtcombinatie Almen.

Mevrouw E. (Ettie) Segers-Feith (72) uit Lochem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ettie Segers was in 1980 mede-oprichter van de IVN Natuur Educatie afdeling Noord- en Midden Achterhoek. Sinds de aanleg van de natuurtuin in 1984 is zij hier vrijwilliger. Ze doet het onderhoud en is mede-organisator van activiteiten zoals de Modderdag en ze begeleidt de jeugd. Verder is ze nauw betrokken bij schoolprojecten in Lochem en omgeving. Thuis beheert ze de IVN NMA-winkel, KIWI, waar ze ook tweedehands boeken over de natuur verkoopt. Ettie is voor de gemeente Lochem het aanspreekpunt voor vleermuizen en expert over compost. Ze maakte zelfs een tipclip met de gemeente.
Vanaf 1985 is Ettie betrokken bij Stichting Pinetum de Belten in Vorden. Eerst met het onderhoud en vanaf 1992 als lid van het bestuur en het rondleiden van bezoekers. In 2019 heeft de stichting de ereplacquette ontvangen van de Nederlandse Dendrologische Vereniging. Die erkenning is voor het grootste deel te danken aan Ettie.
Ettie houdt ook van muziek. Zij is al meer dan 25 jaar lid van de Koninklijke Erkende Muziekvereniging Advendo. Ze is muzikant en helpt bij alle activiteiten. Als jeugdcoördinator werft zij fondsen en ondersteunt scholen om kinderen kennis te laten maken met instrumenten. Als muzikant bij de Koolhazen verzorgt ze optredens in verzorgingstehuizen. Ook speelt zij vanaf 2011 als eerste violist in het groot salonorkest Happy Days te Zutphen. In 2015 werd zij bestuurslid en haar voornaamste taak is het regelen van gratis optredens in verzorgings- en verpleeghuizen.

In de jaren ‘90 was Ettie vrijwilliger bij de Meester G. Propschool in Lochem. Hier onderhield zij de tuin, hielp mee in de klas en vertelde verhalen over haar vele reizen. Ook was ze jarenlang de chauffeur van Sinterklaas.

De heer E.M. (Ed) van Orden (73) uit Gorssel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ed van Orden werkte van 1999 tot zijn pensionering in 2012 als docent aan het CIOS Arnhem. Daar was hij een van de kartrekkers bij de doorontwikkeling van de opleiding Sportieve Recreatie en Toerisme (MSRT).

Ed is al meer dan 50 jaar verbonden met de Deventer Hockey Vereniging (DHV). Naast speler was hij onder andere coach van Dames 1 en Heren 1. Ed is actief voor diverse jeugdteams. Ook coacht hij Jongens C1 die hij zijn Groeibriljantjes noemt en die een finaleplek behaalden in de landelijke zaalcompetitie. Ed levert als vrijwilliger ook een grote bijdrage aan onder andere het organiseren van hockeyweekenden en -toernooien. In zijn vrije tijd fluit hij wedstrijden en hij is lid van de technische commissie en de selectiecommissie. Met zijn oneindige energie en inzet probeert hij iedereen de liefde voor hockey bij te brengen. Op 1 juli 2020 heeft Ed bedankt voor zijn hoofdfuncties, maar hij zet zich nog steeds met veel enthousiasme in als vrijwilliger. DHV hoopt dat zij nog lang van de kennis en ervaring van Ed gebruik kan maken. Van 1972 tot 2013 was Ed leercoach en opleidingsdocent bij de KNHB. Noemenswaardig is zijn inzet om toekomstige trainers ervan te overtuigen zich aan te sluiten bij een vakorganisatie. Ed heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van trainers en coaches in de hockeysport. Als vrijwilliger organiseerde Ed onder andere mede een activiteitendag ter ere van het 100.000e lid bij de KNHB.

Ed was van 1996 tot 2019 gitarist van de “Gorssel Huilt Band”. Gorssel Huilt is een jaarlijks evenement in Gorssel waar Nederlandse smartlappen en levensliederen gezongen werden.

In 2015 was Ed initiator van de Beweeggroep Gorssel. Een sport- en spelgroep voor een actieve groep “ouderen” vanaf 55 jaar. Hij zorgt voor het materiaal bij ’t Trefpunt en begeleidt de groep.
Ed is al zijn hele leven een grote steun en mantelzorger voor zijn gezin, familie en buurtgenoten. Verder heeft hij door snel en adequaat te handelen het leven gered van een jongetje dat bij buren tijdens het spelen door het glas van de voordeur viel.

Mevrouw A. (Ayse) Boya-Armut (52) uit Lochem – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Als meisje van 7 jaar begon Ayse Boya al met vrijwilligerswerk. Ze werd toen al vanuit de Turkse en daarna vanuit de Marokkaanse gemeenschap meegenomen naar afspraken bij dokters en ziekenhuizen als tolk.
Zij is nu een belangrijke sleutelfiguur naar de buitenwereld en een echte bruggenbouwer. Vanaf 2000 was Ayse voorzitter van de Vrouwenraad van de HDV Selimiye Moskee in Lochem. Ze ondersteunde imams, organiseerde ontbijtsessies en informeerde over dementie, alzheimer en mantelzorg. Vanaf 2019 ondersteunt zij als vrijwilliger het nieuwe hoofdbestuur.

In 2007 werd Ayse vrijwilliger bij Stichting Welzijn Lochem. Ze geeft praktische hulp en legt ook de verbinding met de professionele hulpverlening. Ze is initiator van mantelzorgspreekuren in de moskee en van een toneelspel over Alzheimer. Ayse was in 2011 de drijvende kracht achter deelname van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap bij de jaarlijkse herdenking door Stichting Levende Namen Lochem. Zij is mede-initiator en promotor van Mix & Stitch in 2014. Een handwerklab dat mensen met verschillende achtergronden met elkaar verbindt. Ook is zij mede-initiator en een gedreven projectleider van het Bezielend Inspiratie Centrum. Een huis van ontmoeting met activiteiten op het gebied van zingeving en levenskunst. Vanaf 2016 geeft Ayse taalbegeleiding bij het Taalhuis Lochem Zutphen. Ook initieert en organiseert zij taalhulp voor anderstalige inwoners van Lochem.

In 2017 werd Ayse commissielid/ondersteuner namens de Turkse Moskee van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Lochem en Barchem. Als vertegenwoordiger van de Turkse gemeenschap is zij altijd bij voorbereidingen en uitvoeringen. Verder is zij onder andere commissielid van de Vredesweek en werkt ze mee aan de bevordering van de communicatie tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. Ayse was ook de schakel in de aansluiting van de moskee bij de Stichting Hulpverlening Lochemse Gemeenschappen. Vanaf 2017 is zij hier als bestuurslid betrokken bij acties voor minimagezinnen. Ayse is medeoprichter en lid van de Adviesraad Sociaal Domein Lochem. Zij levert een belangrijke bijdrage aan de kennis van inwoners met een migratieachtergrond en van vluchtelingen.

Ook was Ayse vrijwilliger bij Unicef, Het Rode Kruis, de Nederlandse Hartstichting en KWF. Ze was mantelzorger voor haar moeder en ze helpt met veel liefde mensen uit haar buurt.

De heer mr. J. C. (Jan Cees) Van Hasselt (73) uit Gorssel – Officier in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Hasselt is bevorderd van Ridder tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Hij leverde sinds 2002 een belangrijke bijdrage aan het herstel van de (inter)nationale charitatieve activiteiten van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht en het herstel van de internationale betrekkingen. Mede door zijn coördinatie zette de balije zich in voor de armen- verslavings- en jeugdzorg. Hij had een belangrijk aandeel in het herstel van het contact met de Hochmeister van de ridderlijke orde te Wenen en van de samenwerking met de buitenlandse afdelingen (balijen) in Duitsland, Oostenrijk en de Baltische Staten. Via de oprichting van een internationale werkgroep bestiert de Deutscher Orde in verschillende delen van Duitsland en Oostenrijk verslavingsklinieken en verpleeghuizen.
Van 2004 tot 2013 was hij lid van de Raad van Bestuur van de NV ‘Den Teek-Henschoten’ en lid van diverse werkcommissies. Hij maakte zich sterk voor de instandhouding van de cultuurhistorische landschapselementen.
Vanaf 2005 is hij vrijwilliger bij en initiatiefnemer, medeoprichter van Stichting Urgente Noden Nederland en bewaakt de voortgang van de oprichting van lokale afdelingen en was adviseur en medeontwikkelaar van de noodhulpbureaus. Sinds 2013 is de stichting formeel erkend en borgt de voortzetting van de stichting en activiteiten bij de Ridderlijke Duitse Orde, Balijen van Utrecht.
Vanaf 2006 is hij bestuurslid en sinds 2008 voorzitter van de stichting De Boom dat het gelijknamige landgoed in de gemeenten Leusden en Woudenberg beheert. Hij zette zich in het bijzonder in voor een groene agenda voor het gebied en voor de natuurontwikkeling op het landgoed. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van een aantal sociale fondsen waaronder het Jeugdfonds van Den Boom en de instelling van de Annie de Beaufortspeld. 
In 2009 werd hij voorzitter van de Stichting tot instandhouding der goederen en rechten van Huis Bergh. Deze Stichting zet zich in voor het beheer en behoud van het rijksmonumentale Kasteel Huis Bergh en het bijbehorende landgoed en de grootste particuliere laatmiddeleeuwse kunstcollectie en het historisch familiearchief van de adellijke familie Van Heek.

De heer W.G.A. (Wim) Ruiterkamp (75) uit Barchem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Wim Ruiterkamp is zeer actief in verschillende paardensport-bestuursfuncties.
Hij begon als secretaris van Ponyclub de Barchruiters en stapte over naar de paardrijvereniging. Hij werd wedstrijdsecretaris en bereidt nog steeds wedstrijden voor.
Hij is bestuurslid van de Stichting Eventing Barchem en haalde verschillende keren de regionale en nationale Eventing kampioenschappen naar Barchem.
Jarenlang was hij voorzitter van de paarden sportbond Kring Achterhoek Noord en Oost en ook bestuurslid van de Gelderse Bond. Zo was hij nauw betrokken bij de fusie van de verschillende paardensportbonden tot de KNHS.

Als bestuurslid/vrijwilliger bij de Stichting Ruitersport Barchem was hij nauw betrokken bij de herstructurering van de stichting, de renovatie en uitbreiding van het verenigingsterrein.
Hij is voorzitter van het Slipjacht comité Barchem.

Hij was meer dan 15 jaar voorzitter/bestuurslid van de Vereniging tot Oprichting Instandhouding en Exploitatie van het Dorpshuis ’t Onderschoer in Barchem en zette zich onder andere in voor de renovatie van het dorpshuis.
Als vrijwilliger bij de lokale politieke partij Gemeentebelangen was hij lid van de kandidatencommissie en kiescommissie. Van 1990 tot 1994 was hij raadslid van de gemeente Lochem.

Vanaf 2005 is hij bestuurslid/vrijwilliger van de werkgroep evenementen bij de Stichting Barchemse (wandel) 4Daagse.
Sinds 2006 is hij penningmeester/secretaris van de Stichting Kavelruil De Graafschap. Hij overlegt als kavelruilcoördinator met partijen/instanties en coördineert en begeleidt bij de vrijwillige kavelruil.

Verder is de heer Ruiterkamp al jarenlang vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente de Barchkerk te Barchem. In vroeger jaren was hij een begenadigd voetballer (1e elftal) maar ook secretaris van de voetbalvereniging Sportclub Lochem.

Mevrouw W.H. (Wilma) Makkink (59) uit Gorssel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Wilma Makkink is vanaf 1978 leidster van de padvindsters bij de Stichting Scouting Kompasnaald Gorssel. Ook is ze groepsraadlid, mede-organisator van de jaarlijkse rommelmarkt en collectant voor Jantje Beton en NL Doet. Vanaf 1993 is Wilma begeleider bij de zondagsschool KICK. Daar betrekt ze kinderen en jongeren bij thema’s rondom het geloof. Hier is Wilma ook mede-initiator en organisator van de bekende Herdertjestocht.

De openluchttheaters kunnen altijd rekenen op Wilma. Vanaf 1995 zet zij zich in Lochem in voor onder andere openluchtspelen en Winterwonderland. Vanaf 2013 zet ze zich als bestuurslid in Gorssel vooral in voor kindervoorstellingen. De bekendheid en het aantal bezoekers voor deze openluchttheaters is mede door haar bevlogenheid, en inzet sterk gestegen. Dat geldt ook voor het Openluchtspel Hummelo “Het Enghuizen”. Daar ondersteunt zij vanaf 2011 de spelers en bouwploeg bij hoogstaand amateurtoneel en een prachtig decor.

Vanaf 2005 is Wilma vrijwilliger en bestuurslid bij acteergroep Het Woud der Verwachting Gelderland. Zij geeft lessen dramatische expressie en bereidt, in haar eigen theatertje bij haar boerderij, het Gebroeders van Lymborch Festival in Nijmegen voor en het jaarlijks evenement op Kasteel Ammersoyen. Ook betrekt Wilma spelers bij projecten op scholen over de Middeleeuwen. Vanaf 2006 werd Wilma bestuurslid bij Stichting Maelwael van Lymborch in Nijmegen, een erfgoedhuis met culturele en educatieve kwaliteiten. Zij organiseert er voorstellingen met een middeleeuws thema. Mede door Wilma is het niveau van de “levende geschiedenis” in Gelderland sterk verhoogd.

Benoemenswaardig is dat Wilma samen met de acteergroep in 2010 een belangrijke rol had in kostuumshows in het Metropolitan Museum of Art in New York.

Wilma is vanaf 2014 coach en regisseur bij de Battumse Revue. Hier is zij betrokken bij de sketches in het Sallandse dialect. In dat jaar werd ze ook regisseur, scriptschrijver en acteur bij Stichting IJsselhoeven. Met haar kennis van het agrarisch leven en cultureel erfgoed van de IJsselstreek stond zij aan de basis en was ook acteur van een paar grote theaterproducties. Verder organiseert Wilma de jaarlijkse Sapdag op IJsselhoeve ’t Valcke in Eefde. Haar hobby is fotograferen. Ze maakt van bijna alle voorstellingen foto’s en ook jaarboeken.

Mevrouw J.C.M. (Ans) Jacobs (62) uit Almen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ans Jacobs was van 1998 tot 2008 vrijwilliger bij basisschool Jan Thies in Rolde. Hier was zij lid van de ouderraad en verkeersouder. Verder was zij redactielid van het boek “Naar school in Rolde”. Ook was zij redacteur van het jubileumboek dat verscheen bij het 50 jarig bestaan van de school in 2008.
Als vrijwilliger zette Ans zich van 2000 tot 2005 in voor Zwemvereniging de Boskikkers in Rolde. Deze vereniging ging later samen met Zwemvereniging ZZG uit Gieten tot Zwemvereniging ZZG De Boskikkers in Aa en Hunze. Zij was secretaris en verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, de nieuwsbrieven en het clubblad. Mede door de inzet van Ans kunnen kinderen en volwassenen genieten van en zich bekwamen in de zwemsport.
Van 2006 tot 2018 was Ans vrijwilliger bij de Tennisvereniging Rolde. Daar was zij lid van de redactie- en websitecommissie.
Ans is medeoprichter van D66 afdeling Aa en Hunze. Ze was vanaf 2010 twee periodes commissielid. Ook was ze vanaf 2014 raadslid. Ze was een bevlogen en toegewijd politica. In 2015 zette het VNG-magazine haar zelfs als raadslid van de maand in het zonnetje.
Ans zette zich als expat in voor de oprichting en instandhouding van een Nederlandse school in Maleisië. Dit in nauw overleg met de Nederlandse Ambassade en het Ministerie van Onderwijs.
De uitreiking van haar Koninklijke onderscheiding is in de gemeente Aa en Hunze. Burgemeester A.W. Hiemstra reikt de onderscheiding uit voor de activiteiten die zij in die gemeente verrichtte.