Mening akkerbouwers gevraagd over agrarisch natuurbeheer

Bord bloemenblok - Foto; Jochem Sloothaak

Een akker vol gezonde gewassen, met her en der een scharrelende patrijs, zingende geelgors of zoemende bij. Zo zouden we het graag zien. De realiteit is helaas dat overal in Europa de biodiversiteit op akkerland in fors tempo achteruitgaat. Waarom slagen we er in de verschillende Europese lidstaten niet in om die achteruitgang te keren? Vogelbescherming roept akkerbouwers en wildbeheerders op om mee te denken door deelname aan een online enquête.

Subsidies voor herstel biodiversiteit
Voor het behoud van akkernatuur is inzet van akkerbouwers en wildbeheerders nodig. Zij zijn tenslotte eigenaar of beheerders van de akkers waar mooie kansen liggen voor natuur. Vaak is de wil er wel, maar staan regels, praktische en financiële overwegingen in de weg. In het internationale PARTRIDGE project onderzoeken we daarom hoe de subsidieregelingen voor boeren die willen investeren in natuur werken in de praktijk.

Internationaal onderzoek
In alle deelnemende landen van het PARTRIGE project (Nederland, België, Duitsland, Engeland, Schotland en Denemarken) is er een enquête georganiseerd. Het doel is minstens 1.000 antwoorden per deelnemend land te verzamelen. In Nederland richt de enquête zich op het Nederlandse subsidiestelsel: het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) specifiek gericht op akkerbouw. Wat werkt wél en wat kan beter?

Doel van enquête
We zien graag dat meer boeren mee gaan doen aan natuurbeheer op hun land. Daarom is het zo belangrijk om eventuele obstakels in beeld te brengen en weg te nemen. De resultaten van de enquête worden gebruikt in een advies aan overheden en belangenorganisaties om de deelnamebereidheid aan agrarisch natuurbeheer te vergroten.

Deelname enquête – tot 1 mei 2021
De online enquête is geopend tot 1 mei 2021. Het duurt ongeveer 15 minuten om de multiple choice vragen in te vullen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. De enquête is bedoeld voor akkerbouwers en wildbeheerders in het agrarisch gebied. De enquête is niet alleen bedoeld is voor deelnemers aan het ANLb, maar ook voor akkerbouwers die daar (nog) niet aan meedoen.

Win 1 hectare vol bloemen
Iedereen die de enquête volledig invult, maakt kans op het winnen van een pakket PARTRIDGE-zaad, genoeg om 1 hectare bloemenblok in te zaaien.