Nieuw leefgebied voor wolf in Gelderland

Foto; Bixabay

Het leefgebied van de wolf in Gelderland is op de Noord-Veluwe uitgebreid. Op de Zuidwest Veluwe is er een nieuw leefgebied bijgekomen. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de uitbreiding in het noorden en het nieuwe leefgebied in het zuiden vandaag vastgesteld. Binnen het aangewezen gebied kunnen schapen- en geitenhouders maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Daarvoor kunnen ze van Provincie Gelderland een vergoeding krijgen.

Nieuw leefgebied
Op de Zuidwest-Veluwe heeft een wolvenpaar zich gevestigd, waarvan in ieder geval de wolvin daar al meer dan een half jaar aanwezig is. Mogelijk is de wolvin onlangs omgekomen bij een aanrijding. DNA-onderzoek moet dat verder uitwijzen. Dat heeft geen gevolgen voor de aanwijzing van het leefgebied. Gelderland kiest ervoor om het gebied aan te wijzen als nieuw leefgebied, omdat in het gebied ook nog een andere wolf verblijft. Daarnaast heeft een aantal dierhouders in het gebied al maatregelen getroffen om hun dieren te beschermen. Deze schapen- en geitenhouders moeten gewoon gebruik kunnen maken van de subsidieregeling en dat kan alleen als Gedeputeerde Staten het leefgebied vaststellen.

Wolvenkeutels
Vaststellen van een nieuw leefgebied gebeurt op basis van waarnemingen die aantonen dat een wolf minimaal een half jaar in een gebied verblijft. Daarvoor is ook bewijs nodig. Op de Zuidwest-Veluwe zijn beide wolven meerdere keren gezien op beelden van een wildcamera, en zijner wolvenkeutels gevonden. Ook in het noorden van Gelderland zijn buiten het bestaande wolvenleefgebied sporen gevonden van één van de jonge wolven van het roedel gevestigd in de Noord-Veluwe. De wolf is daar gezien en daarnaast zijn er ook andere sporen gevonden. Hier is het leefgebied daarom uitgebreid. Er is geen sprake van een nieuw gevestigde wolf.

950 vierkante kilometer
Het leefgebied is met de nieuwe vaststelling zo’n 950 vierkante kilometer groot. De grenzen van het leefgebied zijn onder andere vastgesteld op basis van ervaringen met wolven in Duitsland. Daarnaast is bij de eerste aanwijzing van het leefgebied in 2019 onderzoek gedaan  naar het gedrag van wolven.  Zoals naar wat de gemiddelde afstand is die een wolf op zoek naar voedsel aflegt. Ook is rekening gehouden met de specifieke situatie op de Veluwe, zoals bestaande rasters en snelwegen.

Subsidie voor schapen- en geitenhouders
Schapen- en geitenhouders binnen het leefgebied van de wolf kunnen sinds vorig jaar subsidie aanvragen voor maatregelen om schade door wolven te voorkomen. Ook dit jaar is voor preventieve maatregelen geld beschikbaar, zo’n 600.000 euro. Met een goed geplaatste afrastering is een wolf te weren en kan vee beschermd worden. De provincie zet met het beschikbaar stellen van subsidie in op het vooraf nemen van wolfwerende maatregelen. Dat heeft de voorkeur boven een tegemoetkoming in de schade achteraf. Voor de provincie is het belangrijk om te zorgen dat onze inwoners en de wolf zo goed mogelijk naast elkaar kunnen leven. De subsidieregeling draagt daar aan bij.

Wolvencommissie Gelderland
In Gelderland is in 2019 de gebiedscommissie preventie wolvenschade ingesteld. De zogenoemde wolvencommissie wil dierhouders informeren over en betrekken bij de schadepreventiemaatregelen en en zal ook in het nieuwe leefgebied schapen- en geitenhouders benaderen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terreineigenaren en gemeenten en staat onder leiding van Pieter van Geel.

Korte film wolf
Nu de wolf al een tijdje in Gelderland woont, is het goed om meer te weten over hoe een wolf leeft, wat hij eet en hoe hij zich gedraagt. Voor Nederland is de wolf een relatief nieuw dier. Meer informatie draagt bij aan meer bekendheid met de wolf als onderdeel van onze natuur. Op www.gelderland.nl/de-wolf is een korte film te vinden met informatie over de wolf.