53,7 miljoen beschikbaar voor Gelderse plattelandsontwikkeling

Het  Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt met twee jaar verlengd. In het programma, POP3plus, komt de focus onder meer te liggen op de thema’s klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw. Dit sluit volgens Gelderse gedeputeerde Peter Drenth goed aan bij de Gelderse plannen, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van de Gelderse land- en tuinbouw, en van het Gelders Maatregelenpakket Stikstof.

In totaal is er voor het POP3 in 2021 en 2022 in Gelderland circa € 53,7 miljoen beschikbaar, waarvan € 20,9 miljoen afkomstig uit Brussel. De overige € 32,7 miljoen is afkomstig van provincie, waterschappen en gemeenten. Daarnaast is er nog een eigen bijdrage van de subsidieontvangers. 

Gelderse identiteit
Gedeputeerde Peter Drenth: “De land- en tuinbouw zijn een onderdeel van onze Gelderse identiteit. Ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland, de Gelderse economie en het produceren van voedsel. Daarom blijven wij investeren in de agrarische sector, samen met het Rijk en Europa. Hiermee willen we bijdragen aan een land- en tuinbouw waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren en daar een goed inkomen uit kunnen halen”.

Gelderse openstellingen.
De POP3plus-middelen komen beschikbaar via subsidieregelingen, waarvoor belangstellenden een aanvraag kunnen indienen. In Gelderland zijn meerdere regelingen in voorbereiding. De eerste twee, ‘Verplaatsing glastuinbouwbedrijven’ en ‘Professionalisering korte ketens’, openen vanaf 1 april 2021. Meer informatie over de Gelderse openstellingen is te vinden via www.gelderland.nl/Europese-subsidies.

Landelijke openstellingen
Daarnaast zorgt het Rijk voor de landelijke subsidieregelingen.  Meer informatie over de Landelijke openstellingen is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

EU Herstelfonds
Ook landbouwbedrijven zijn geraakt door de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Om hen te ondersteunen heeft de Europese Commissie een deel van het Europees Herstelfonds vrijgemaakt voor de landbouw. Vanuit dit herstelfonds zal Nederland voor de komende twee jaar  € 52,4 miljoen krijgen voor de plattelandsontwikkeling en met name duurzaam economisch herstel. In 2021 komt er € 15,5 miljoen beschikbaar, in 2022 zal dit € 36,9 miljoen zijn.